Tải mẫu tờ trình cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

Tải mẫu tờ trình cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ: Thực hiện Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của

TẢI MẪU TỜ TRÌNH CẤP CHỨNG CHỈ THẨM TRA VIÊN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

MẪU TỜ TRÌNH CẤP CHỨNG CHỈ THẨM TRA VIÊN ATGT ĐƯỜNG BỘ
(Kèm theo Nghị định số: 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016)

……..(2)……..
……(1)…….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:    /TTr-………

….., ngày tháng năm 20

 

TỜ TRÌNH

Cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

Kính gửi: Tng cục Đường bộ Việt Nam

Thực hiện Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số …/2016/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2016);

Thực hiện Kế hoạch đào tạo số ..…./…… ngày … tháng …. năm 20…. của …….(1)……….

Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-……. ngày … tháng …. năm 20….. của …(1)… về việc công nhận kết quả thi thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ của lớp…, khóa…;(1)……., đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ với các nội dung dưới đây:

1. Tên cơ sở đào tạo: …………………….(1)……………………………………………………………… ;

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….. ;

Điện thoại………………………..; Fax:………………………………………………………………………. ;

2. Tóm tắt quá trình đào tạo (chương trình, kế hoạch, số lượng học viên tham gia khóa học, kết quả thi, v.v…).

3. Số lượng chứng chỉ đề nghị cấp: ………… chứng chỉ.

Danh sách học viên đề nghị cấp chứng chỉ theo Quyết định công nhận kết quả thi số ……/QĐ-…….. ngày … tháng …. năm 20…. (học viên có kết quả thi đạt yêu cầu)./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
….. (2)…..(để b/c);
Lưu: VT, ……….

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú khi kê khai tờ trình cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

(1): Tên cơ sở đào tạo;

(2): Tên cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ s đào tạo (nếu có).

    >>> Tải mẫu tờ trình cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông

Liên kết tham khảo: