Tải mẫu thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Tải mẫu thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh: Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ........Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ....

TẢI MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ……………. 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ………………………………………………………………………..

Do: …………………………………………………………………… Cấp ngày: .. /…….. /……..

Địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………… Fax: ………………………………………..

Email: …………………………………………………………………………. Website: ………………………………….

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).

 


Các giấy tờ gửi kèm:
– …………………..
– …………………..
– …………………..

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký, ghi họ tên)

 

    Bạn có thể tải mẫu thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 Liên kết tham khảo: