Tải mẫu thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

Tải mẫu thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo: Ngày ... tháng ... năm ……….. (3) ….. đã nhận được tố cáo của ...(4)…….. với nội dung:....

TẢI MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG THỤ LÝ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ)

………..(1)……….
………(2)………

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: ……./TB-……

…….., ngày … tháng … năm …

 

THÔNG BÁO

Về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

Ngày … tháng … năm ……….. (3) ….. đã nhận được tố cáo của …(4)…….. với nội dung:

………………….………………………. (5) ………..…………………………………………….

(Tố cáo do ………………………………(6) ……………….…………… chuyển đến).

Sau khi nghiên cứu, xem xét thấy rằng nội dung tố cáo nêu trên không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết.

Lý do: ………………………………….. (7) ………………………………………………

Vậy thông báo để ông (bà) biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Người tố cáo;

– …(6)…;
– Lưu: VT, hồ sơ.

Người đứng đầu
cơ quan, tổ chức, đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

>> Tải mẫu thông báo việc không thụ lý giải quyết tố cáo

Hướng dẫn kê khai thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành thông báo.

(3) Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành Thông báo

(4) Họ tên, địa chỉ của người t cáo.

(5) Nội dung tố cáo không được thụ lý.

(6Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc tên, chức vụ, chức danh người có thẩm quyền đã chuyển tcáo đó đến người giải quyết tố cáo (nếu có).

(7) Căn cứ pháp lý đã áp dụng để không thụ lý giải quyết tố cáo (điều, khoản, tên văn bản và nội dung quy định về trường hợp không thụ lý giải quyết t cáo).

Liên kết tham khảo: