Tải mẫu thông báo lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn

Tải mẫu thông báo lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn: Kính gửi: Ông/Bà(4) ……Tôi là …………… Trưởng Công an(4)………. thông báo tới Ông

TẢI MẪU THÔNG BÁO LẬP HỒ SƠ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN

Mẫu số 04/GDTX ban hành kèm theo 
Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

 

(1) …………………….
(2) …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số:          /TB-(3)………..

………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

 

THÔNG BÁO

Về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Kính gửi: Ông/Bà(4) ………………………………………………………..

Tôi là ………………………………… Trưởng Công an(4) …………………………………. thông báo tới Ông/Bà về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người có lai lịch sau đây:

Họ và tên (2): …………………………. Tên gọi khác ……………………. nam/nữ …………………

Sinh ngày ………./………/…………….. ; tại: ……………………………………………………………

Số CMND/hộ chiếu: …………………………; ngày cấp: ……………..; nơi cấp: ……………………

Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………

Dân tộc: …………………………..; tôn giáo: …………………..; trình độ văn hóa: …………………

Nghề nghiệp: ……………………….. nơi làm việc: ……………………………………………………

Lý do lập hồ sơ đề nghị (ghi rõ hành vi vi phạm; ghi rõ số, ngày, tháng lập đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; ghi rõ báo cáo kết quả xác minh về hành vi và người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn…)

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo này, Ông/Bà(4). ……………… có quyền tới(6)……………………….. để đọc, ghi chép và sao chụp hồ sơ.

Ông/Bà (4) ………………………………. có quyền phát biểu ý kiến về hồ sơ làm việc tại cuộc họp tư vấn (thời gian và địa điểm sẽ có giấy mời gửi tới Ông/Bà sau).

Vậy xin thông báo để Ông/Bà(4) ……………………………………………… được biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên

– (4) ………..;
– (7) …………;
– Lưu: Cơ quan ban hành thông báo.

TRƯỞNG CÔNG AN(5) 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn  thông báo lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn

(1) Cơ quan chủ quản của cơ quan ban hành thông báo;

(2) Cơ quan ban hành thông báo;

(3) Tên viết tắt của cơ quan ban hành thông báo;

(4) Người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc cha, mẹ, người giám hộ (nếu đối tượng là người chưa thành niên);

(5) Xã, phường, thị trấn;

(6) Địa điểm dự kiến đọc hồ sơ;

(7) Cá nhân, tổ chức đề nghị lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

   Liên kết ngoài tham khảo: