Tải mẫu thông báo kết quả kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu

Tải mẫu thông báo kết quả kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu: ▪ Cửa khẩu nhập: ▪ Thời gian nhập khẩu: ▪ Thuộc lô hàng có các chứng từ sau:

TẢI MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÉP NHẬP KHẨU

MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÉP NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:         /TB-

…………. , ngày……tháng……. năm 20….

 

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu

STT

Tên sản phẩm thép nhập khẩu, nhãn hiệu

Xuất xứ, nhà sản xuất

Khối lượng/số lượng

Đơn vị tính

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Cửa khẩu nhập:

▪ Thời gian nhập khẩu:

▪ Thuộc lô hàng có các chứng từ sau:

– Hợp đồng (Contract) số:

– Danh Mục hàng hóa (Packing list):

– Hóa đơn số (Invoice):

– Vận đơn số (Bill of Lading):

– Giấy xuất xứ (C/O):

▪ Người nhập khẩu:

▪ Giấy đăng ký kiểm tra số: ngày tháng năm 20…

▪ Căn cứ kiểm tra: Tiêu chuẩn công bố áp dụng:……………………………………..

▪ Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn/Chứng thư giám định phù hợp tiêu chuẩn số:……………………..do tổ chức………………..cấp ngày…….tháng……năm 20……

KẾT QUẢ KIỂM TRA

Ghi một trong các nội dung:

Đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

hoặc Không đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu (lý do không đáp ứng).

hoặc Lô hàng không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.

 

Nơi nhận:
– Người nhập khẩu;
– Hải quan cửa khẩu;
– Lưu: VT, (Tên đơn vị soạn thảo).

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA

(Ký tên và đóng dấu)

 >>> Tải mẫu thông báo về kết quả kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu

Liên kết tham khảo: