Tải mẫu thông báo kết quả kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

Tải mẫu thông báo kết quả kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu: 1. Tên hàng hóa:...................2. Mã HS:...............3. Đặc tính kỹ thuật:...........

TẢI MẪU THÔNG ÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MUỐI NHẬP KHẨU

MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MUỐI NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan thực hiện kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số:         /TB-…

Hà Nội, ngày   tháng   năm 20…

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA
CHẤT LƯỢNG MUỐI NHẬP KHẨU

1. Tên hàng hóa:…………………………………………………………………………………………..

2. Mã HS:…………………………………………………………………………………………………….

3. Đặc tính kỹ thuật:………………………………………………………………………………………

4. Xuất xứ/ Nhà sản xuất:……………………………………………………………………………….

5. Khối lượng/ Số lượng:………………………………………………………………………………..

6. Cửa khẩu nhập:…………………………………………………………………………………………

7. Thời gian nhập khẩu:………………………………………………………………………………….

8. Thuộc lô hàng có các chứng từ sau:…………………………………………………………….

– Hợp đồng số: ……………….…. ngày………………………………………………………………

– Danh mục hàng hóa số: ……………… ngày……………………………………………………

– Hóa đơn số: ………………….. ngày……………………………………………………………….

– Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa số (C/O): ……… ngày……………………………….

– Vận đơn số: …………………… ngày……………………………………………………………..

– Giấy phép nhập khẩu theo HNTQ (nếu có) số: ……….. ngày…………………………….

– Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: ……………… ngày………………………………………..

9. Người nhập khẩu: (Tên, địa chỉ, điện thoại, E.mail)…………………………………………

10. Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu số: …… ngày……………………

11. Căn cứ kiểm tra: Tiêu chuẩn kỹ thuật:…………………………………………………………

                                  Quy chuẩn kỹ thuật:…………………………………………………………

                                  Quy định khác:………………………………………………………………..

12. Kết quả thử nghiệm mẫu muối nhập khẩu số: …………… do tổ chức: ……………….. cấp ngày ……/……/……………… tại:……………………………………………………….

KẾT QUẢ KIỂM TRA

Lô hàng (Số lượng / tên, nhãn hiệu, kiểu loại, mã HS hàng muối nhập khẩu)

* Đáp ứng yêu cầu chất lượng muối nhập khẩu

* Không đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu:

– Lý do:……………………………………………………………………………………………………….

– Hình thức xử lý:…………………………………………………………………………………………

 

 

Nơi nhận:
– Người nhập khẩu;

– Hải quan cửa khẩu;
– Lưu: VT, …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(ký tên, đóng dấu)

     >>> Tải mẫu thông báo về kết quả kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

Liên kết tham khảo: