Tải mẫu quyết định về việc kết nạp luật sư

Mẫu quyết định về việc kết nạp luật sư là mẫu số 10 Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV của Ban thường vụ Liên Đoàn Luật sư Việt Nam

MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KẾT NẠP LUẬT SƯ

Mẫu quyết định về việc kết nạp luật sư là mẫu số 10 Ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BTV của Ban thường vụ Liên Đoàn Luật sư Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 8 năm 2016 về việc ban hành các biểu mẫu về tập sự hành nghề luật sư và gia nhập Đoàn Luật sư. Các biểu mẫu về tập sự hành nghề luật sư ban hành kèm theo Quyết định này thay thế các biểu mẫu ban hành kèm theo công văn số 246/LĐLSVN ngày 23/10/2014 của Liên Đoàn Luật sư Việt Nam hướng dẫn thực hiện thông tư số 19/2013/TT-BTP về tập sự hành nghề luật sư và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH/THÀNH PHỐ…..

BAN CHỦ NHIỆM

 
   

                Số:   ……/QĐ-BCN                   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

                            …………, ngày ….. tháng …… năm ……                                     

QUYẾT  ĐỊNH

Về việc kết nạp luật sư

                                                                                

BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH/THÀNH PHỐ……………

Căn cứ Luật Luật sư;

Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số …./NQ-BCNĐLS ngày …… tháng ……. năm 20….. của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh/thành phố……. về việc kết nạp luật sư;

Xét hồ sơ đăng ký gia nhập Đoàn Luật sư tỉnh/thành phố…… của ông/bà………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận ông/bà………………………………, sinh ngày …………………, Chứng chỉ hành nghề luật sư số:………………….do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp ngày……………..; hộ khẩu thường trú tại: ……………………………….., là luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh/thành phố………….. kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh/thành phố…, ông/bà……… và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Liên đoàn Luật sư Việt Nam (để b/c);

– Sở Tư pháp tỉnh/thành phố……;

– Lưu VPĐ.

TM. BAN CHỦ NHIỆM

CHỦ NHIỆM

 

 

…………………………………….

Bạn có thể tải đầy đủ mẫu quyết định về việc kết nạp luật theo đường link dưới đây:

>>>  Mẫu quyết định về việc kết nạp luật

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về mẫu quyết định về việc kết nạp luật quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Hồng Hạnh