Tải mẫu quyết định về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Tải mẫu quyết định về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-TTCP tại đây

Mẫu quyết định về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-TTCP

(1)………………………….

(2)………………………….

                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                 —————

Số:       /QĐ-……..(3)

                                                        ………, ngày … tháng … năm……

 

QUYT ĐỊNH

Về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra………………..(4)

…………………………………………(5)

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011   của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

Căn cứ……………………………………………………………………………………………………………………… (6);

Căn cứ……………………………………………………………………………………………………………………… (7);

Căn cứ………………………………………………………………………………………………………………………. (8);

Xét đề nghị của…………………………………………………………………………………………………………… (9),

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành giám sát đối với hoạt động của Đoàn thanh tra……………………………………………. (4);

Thời hạn giám sát được tính kể từ ngày công bố quyết định thanh tra đến thời điểm kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra.

Điều 2. Giao….(10)…./ Thành lập Tổ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra ………….(4), gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1……………………………………………………………………………………………………………………. , Tổ trưởng;

2……………………………………………………………………………………………………. , Phó Tổ trưởng (nếu có);

3………………………………………………………………………………………………………………….. , thành viên;

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 3. (10)/ Tổ giám sát có nhiệm vụ…………………………………………………………………………….. (11)

Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 2, (12) và (13) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 Nơi nhận:
– (1);
– Như Điều 4;
– (14);
– Lưu:…

                  ……………………………..(5)
                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra:

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ra quyết định giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

(4) Tên cuộc thanh tra.

(5) Chức danh của người ra quyết định giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

(6) Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có).

(7) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ra quyết định thanh tra.

(8) Kế hoạch thanh tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với thanh tra theo kế hoạch); hoặc quyết định của người có thẩm quyền về việc tiến hành thanh tra (đối với cuộc thanh tra đột xuất).

(9) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tham mưu đề xuất tiến hành giám sát hoạt động Đoàn thanh tra (nếu có).

(10) Ghi rõ họ tên, chức vụ của người được cử trong trường hợp cử công chức giám sát.

(11) Nhiệm vụ cụ thể của công chức hoặc tổ giám sát được giao giám sát.

(12) Đoàn thanh tra.

(13) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp người được giao nhiệm vụ giám sát.

(14) Đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

>>> Tải mẫu quyết định về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Liên kết tham khảo: