Tải mẫu quyết định tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính

Tải mẫu quyết định tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính và hướng dẫn sử dụng tại Nghị định 81/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Tải mẫu quyết định tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính và hướng dẫn sử dụng:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
                    ——-

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                    —————

Số:…/QĐ-THTV

                                     …2, ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính3

Căn cứ Khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số …/BB-VPHC do ………………………………………………………

lập hồi … giờ … ngày … tháng … năm …. tại…………………………………………………………………………

Tôi: ………………… Chức vụ: ……………… Đơn vị: ………………………………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính, gồm:4…………………………………………………………

Địa điểm thực hiện: …………………………….. Thời gian thực hiện: …………………………………………

Lý do không ra quyết định xử phạt:5a………………………………………………………………………………   

Thành phần tham gia5b:………………………………………………………………………………………………..

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:………………………………………………….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao cho 6:…………………………………………. tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;

– Lưu: Hồ sơ.

                 NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
                      (Ký tên, đóng dấu)
                 (Ghi rõ chức vụ, họ tên)

Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính:

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính.

4 Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng).

5a Ghi rõ lý do theo Khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính.

5b Thành phần gồm: Đại diện cơ quan đã ra quyết định tiêu hủy; cơ quan/đơn vị thực hiện quản lý nhà nước đối với loại tang vật, phương tiện bị tiêu hủy và các cơ quan liên quan khác.

6 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị của người thi hành Quyết định; cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thi hành Quyết định này.

>>> Tải mẫu quyết định tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính

Liên kết tham khảo: