Tải mẫu quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính

Tải mẫu quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính: Căn cứ theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định về mẫu quyết định tịch thu tang vật....

QUYẾT ĐỊNH TỊCH THU TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

   Căn cứ theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định về mẫu quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính, cụ thể được quy định tại mẫu số 10:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số:…/QĐ-TTTV

2, ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Tịch thu tang vật vi phạm hành chính3

Căn cứ Khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số …/BB-VPHC do………………………………………………….

lập hồi … giờ … ngày … tháng … năm …. tại  ……………………………………………………………….

Tôi: …………………………… Chức vụ: ………………………. Đơn vị: ………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, gồm:4……………………………………………………….

Lý do không ra quyết định xử phạt:5……………………………………………………………………………

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm: …………………………………………………

Số tang vật, phương tiện trên được chuyển đến:6a…………………………………………………………

…………………………….. để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài liệu kèm theo6b: ………………………………………………………………………………………………….   

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao cho7: ………………………………………… tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 
– Như Điều 3; 

– Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

tịch thu tang vật vi phạm hành chính

Tịch thu tang vật vi phạm hành chính

   2. Hướng dẫn viết mẫu quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Áp dụng trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính.

4 Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng).

5 Ghi rõ lý do; và ghi rõ các thông tin (họ tên, …) của cá nhân/tổ chức vi phạm (ngoại trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính).

6a Ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị (nơi tang vật vi phạm bị tịch thu được chuyển đến để sung vào ngân sách Nhà nước).

6b Liệt kê thêm các tài liệu như Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

7 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị của người thi hành Quyết định; cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thi hành Quyết định này.

    Bạn có thể tải mẫu quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính tại:

    >>>>> Mẫu quyết định tịch thu tang vật trong vi phạm hành chính

    Trên đây là mẫu quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com.Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

      Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: