Tải mẫu quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp

Tải mẫu quyết định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu người quản lý người sử dụng hợp pháp, cụ thể:

Tải mẫu quyết định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu người quản lý người sử dụng hợp pháp

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1

                   —–—-

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                               —————

Số:…/QĐ-TTTVPT

                                           2, ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp

 

Căn cứ Điều 26, Khoản 4 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số ………./QĐ-TGTVPT ngày … tháng … năm …….. do ………………………….. ký;

Căn cứ kết quả thông báo trên:3 …………………………………………… từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …;

Căn cứ Văn bản giao quyền số ……../……….. ngày … tháng … năm … (nếu có),

Tôi: …………………………. Chức vụ: ………………… 

Đơn vị:  ………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, gồm:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………………

Tài liệu kèm theo6 …………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao cho:7 ………………………………. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: Hồ sơ.

                                           NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

                                                (Ký tên, đóng dấu)

                                              (Ghi rõ chức vụ, họ tên)

Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu người quản lý người sử dụng hợp pháp:

 

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi rõ phương tiện thông tin đại chúng đăng tin và địa điểm niêm yết công khai về việc xác định chủ sở hữu/người quản lý/người sử dụng hợp pháp.

4 Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng).

5 Ghi rõ lý do không xác định được chủ sở hữu/người quản lý/người sử dụng hợp pháp hoặc những người này không đến nhận.

6 Liệt kê thêm các tài liệu như Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính,….

7 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thi hành Quyết định này.

>>> Tải mẫu quyết định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu người quản lý người sử dụng hợp pháp

Liên kết tham khảo: