Tải mẫu quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn

Tải mẫu quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an

QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

………………………………………..

………………………………………..

 

Mẫu số: 44     

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017       

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………………..

 

………, ngày …….. tháng …….. năm……….

 

QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

 

Tôi:…………………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ hành vi ………………………………………………………………………………………………………….

của ……………………………………………………………………………………………………………………………

đã phạm vào khoản …………. Điều ……………. Bộ luật Hình sự, đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nay xét thấy(1) …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….. ;

Căn cứ Điều 36 và Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Thay thế biện pháp ngăn chặn………………………………………………………………………………………..

bằng biện pháp ngăn chặn…………………………………………………………………………………. đối với:

Họ tên: ………………………………………………………………………………. Giới tính:…………………………

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại:…………………………………………………….

 Quốc tịch: …………………………………………; Dân tộc: …………………………………; Tôn giáo:………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:………………………………………………………………………………………….

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: ……………………………………………………..  

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung biện pháp ngăn chặn và thời gian áp dụng:………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giao(2) ……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………. thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– VKS ……………………………………..

– Bị can

– ………………………………………………..

– Hồ sơ 02 bản.  

    …………………………………………………………………………………

Bạn có thể tải mẫu quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn

Hướng dẫn kê khai quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn

(1) Ghi rõ lý do thay thế biện pháp ngăn chặn;

(2) Trưởng nhà tạm giữ/Giám thị trại tạm giam hoặc giao bị can cho chính quyền xã/phường/thị trấn hoặc đơn vị Quân đội

đang quản lý hoặc giao cho cá nhân/cơ quan/tổ chức nhận bảo lĩnh hoặc giao cho người thân thích đặt tiền để bảo đảm.           

            Quyết định này đã được giao cho bị can một bản vào hồi……….giờ….. ngày……. tháng…… năm……….

                                                                                                                            BỊ CAN

                                                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

     Để được tư vấn chi tiết về quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.