Tải mẫu quyết định khám người theo thủ tục hành chính

Tải mẫu quyết định khám người theo thủ tục hành chính: Căn cứ theo nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định về mẫu quyết định khám người theo thủ tục hành...

QUYẾT ĐỊNH KHÁM NGƯỜI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Căn cứ theo nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định về mẫu quyết định khám người theo thủ tục hành, cụ thể theo mẫu số 16:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…/QĐ-KN

2, ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Khám người theo thủ tục hành chính

Căn cứ Khoản 1 Điều 123, Điều 127 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Văn bản giao quyền số…./……… ngày … tháng … năm ………….. (nếu có),

Tôi: ………………… Chức vụ: ……………… Đơn vị:…………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khám người theo thủ tục hành chính đối với:

Ông/Bà: ……………………………… Năm sinh: …………………. Quốc tịch: …………………………….

Nghề nghiệp…………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số:………………………………………………………………………………….  

Cấp ngày: …………………………. Nơi cấp:……………………………………………………………………

Lý do khám:3…………………………………………………………………………………………………………  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông/Bà: ……………………………………. để chấp hành.

Ông/Bà có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2.4…………………………………….. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;

– Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

khám người theo thủ tục hành chính

Khám người theo thủ tục hành chính

   2. Hướng dẫn mẫu quyết định khám người theo thủ tục hành chính.

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi rõ lý do khám là những căn cứ cho rằng người vi phạm hành chính cất giấu trong người những đồ vật, phương tiện, tài liệu vi phạm hành chính.

4 Ghi họ tên, chức vụ người tổ chức thực hiện việc khám người.

   Bạn có thể tải mẫu quyết định khám người theo thủ tục hành chính tại:

   >>>>> Mẫu quyết định khám người theo thủ tục trong hành chính

   Trên đây là mẫu quyết định khám người theo thủ tục hành chính. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com.Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

      Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: