Tải mẫu phiếu cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư

Tải mẫu phiếu cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư: I. Thông tin về người khai(2) 1. Họ, chữ đệm và tên(3):......2. Quan hệ với người được cập nhật

1. Phiếu cập nhập chỉnh sửa thông tin dân cư

      Phiếu cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư là một trong những biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA, ngày 15, tháng 12, năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an.

       Phiếu cập nhập chỉnh sửa thông tin dân cư được sử dụng để chỉnh sửa thông tin cá nhân khi người dân phát hiện sai sót như ngày tháng, năm sinh,.. trong công tác cấp cũng như quản lý thẻ Căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Mẫu phiếu cập nhập chỉnh sử thông tin dân cư

TẢI MẪU PHIẾU CẬP NHẬT CHỈNH SỬA THÔNG TIN DÂN

Mẫu DC02 ban hành m theo
Thông tư s 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015

………………………………………..
……………………………………… (1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

     

 

PHIẾU CẬP NHẬT, CHỈNH SỬA THÔNG TIN DÂN

I. Thông tin về người khai(2)

1. Họ, chữ đệm và tên(3):…………………………………………………………………………………………….

2. Số ĐDCN(4)

     Số CMND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quan hệ với người được cập nht, chnh sửa thông tin: ………………………………………………..

II. Thông tin về người được cập nhật, chỉnh sửa thông tin(5)

1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh(3):………………………………………………………………………………..

2. Ngày, tháng, năm sinh:

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

3. Giới tính:       □ Nam       □ Nữ

4. Số ĐDCN(4)

     Số CMND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nơi thường trú(6): …………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

III. Nội dung thông tin cập nhật, chỉnh sửa

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

IV. Hồ sơ, tài liệu kèm theo

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Phê duyệt của Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

Cán bộ đề xuất
(Ký, ghi rõ họ tên)

….., ngày tháng năm
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 >>> Tải mẫu phiếu cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư

Ghi chú phiếu cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư

(1) Ghi tên cơ quan cp trên trực tiếp và n Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia vdân cư.

(2) Chỉ phải ghi thông tin v người khai trong trường hợp người khai không phi là người đưc cp nht, chỉnh sửa thông tin.

(3) Viết IN HOA đủ du.

(4) Ghi s đnh danh cá nhân, trường hợp chưa có ĐDCN thì ghi số CMND.

(5) Ghi thông tin của công dân tc khi được cp nhật, chnh sửa.

(6) Ghi đầy đ địa danh hành chính 03 cp: xã, huyện, tỉnh theo Sổ hộ khu.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về phiếu chỉnh sửa thông tin dân cư như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về phiếu chỉnh sửa thông tin dân cư hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Liên kết tham khảo: