Tải mẫu lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp

Tải mẫu lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA được sử dụng từ ngày 1/1/2018

LỆNH GIỮ NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

 

………………………………………………..

………………………………………………. 

 

Mẫu số: 18     

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017       

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: ………………………….

 

…….., ngày ……… tháng ……. năm…..

                                                                            

                                                                                                           

LỆNH GIỮ NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

 

Tôi:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….Căn cứ: …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

của ……………………………………………………………………………………………………………………………..

đã phạm vào Điều ……………………..  Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Điều (*)…………, Điều 109 và điểm ………… khoản 1, 2 Điều 110 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với:

Họ tên: …………………………………………………………………………………….. Giới tính:……………………                

Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại:………………………………………………………           

Quốc tịch: …………………………………………; Dân tộc: ……………………….; Tôn giáo:……………………..             

Nghề nghiệp:  …………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                         

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………………               

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: …………………………………………………….       

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………………………

Phân công ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..có trách nhiệm tổ chức thi hành Lệnh này

và áp giải người bị giữ đến ………………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang hỗ trợ khi cần thiết để thi hành Lệnh này.           

Nơi nhận:

– VKS……………………………

– Người bị giữ;

–  …………………………………….

– Hồ sơ 02 bản.

  …………………………………………………………………….

 

 

(*) Cơ quan điều tra căn cứ Điều 36 BLTTHS; cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra căn cứ Điều 39 BLTTHS.

Lệnh này đã được giao cho người bị giữ 01 bản vào hồi …… giờ …… ngày …… tháng …… năm …………..

                                                                                                 NGƯỜI BỊ GIỮ

                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể tải mẫu lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu  lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp

      Để được tư vấn về nội dung lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.
    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Xin chân thành cảm ơn.