Tải mẫu tờ khai đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông

Tải mẫu tờ khai đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông: Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai.....................

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Ảnh mới chụp, cỡ 4x6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền trắng. (1)

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

     
     

 

  1. Họ và tên (chữ in hoa) …………………………………………………………. 2. Nam □ Nữ □
  2. Sinh ngày……….. tháng …….năm……………. Nơi sinh (tỉnh, TP)…………………………
  3. Giấy CMND sốcccccccccccc(2) Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp (tỉnh, TP)…………..
  4. Dân tộc………………….. 6. Tôn giáo…………………. 7. Số điện thoại……………………..
  5. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu) ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

  1. Địa chỉ tạm trú (ghi theo sổ tạm trú)…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

  1. Nghề nghiệp …………………………11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

  1. Cha: họ và tên………………………………………… sinh ngày ……../………/…………….

Mẹ: họ và tên …………………………………………….… sinh ngày ……../………/…………….

Vợ/chồng: họ và tên …………………………………….… sinh ngày ……../………/……………..

  1. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có)số ………………….. cấp ngày ……./……./…..

14. Nội dung đề nghị (3)………………………………………………………………

Ảnh mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền trắng cỡ 3×4 cm (1)

15. Con dưới 9 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có):

Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………………..Nam □ Nữ □

Sinh ngày……….. tháng……. năm……….. Nơi sinh (tỉnh, TP) …………………….

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

 

Xác nhận 
của Trưởng Công an xã/phường/ thị trấn (4) hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại………. ngày….. tháng ……năm…….
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông

Đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông

Hướng dẫn ghi mẫu đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông 

(1) Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai.

(2) Nếu CMND có 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch chéo 3 ô sau; nếu CMND có 12 số thì điền vào 12 ô.

(3) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu; (do mất/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con) đề nghị điểu chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ/cha; sửa đổi nơi sinh: trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).

(4) Trưởng Công an phường, xã thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi. Trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó xác nhận.

     Bạn có thể tải mẫu đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông tại:

     >>>>> Đề nghị cấp sửa đổi cho hộ chiếu phổ thông ở trong nước

     Trên đây là mẫu đề nghị cấp sửa đổi cho hộ chiếu phổ thông ở trong nước. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

 Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.

Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: