Tải mẫu hợp đồng giảng dạy giành cho giáo viên theo quy định pháp luật

Tải mẫu hợp đồng giảng dạy giành cho giáo viên: Hợp đồng làm việc viên chức nhà giáo hay còn được gọi là hợp đồng giảng dạy.....

MẪU HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY GIÀNH CHO GIÁO VIÊN

    Căn cứ theo Luật viên chức 2008, Luật công chức 2010 quy định về viên chức công chức, cụ thể hơn quy định chung về hợp đồng làm việc với viên chức nhà giáo. Hợp đồng làm việc viên chức nhà giáo hay còn được gọi là hợp đồng giảng dạy. Bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng giảng dạy giành cho giáo viên dưới đây:

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY

Số: …………../HĐGD

 

Hôm nay, ngày ……. tháng …… năm ………. Tại ……………………………………………………………………..

BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………… Fax: ………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ………………………………….. ……………………………………………………………………………….

Ông/Bà: ……………………………Sinh năm: ………………………………………………………………. đại diện.

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

BÊN B: Ông/Bà (Học hàm, học vị) ………………………………………………………………………………….

Sinh năm: …………………………………….. ………….. …………………………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: …………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………………………………………………………………

 

Cùng thỏa thuận, thực hiện các điều khoản sau:

 

Điều 1. Bên B đồng ý giảng dạy cho bên A theo các nội dung, yêu cầu sau:

  1. Tên học phần: ………………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian dạy: Từ ……/……./……. đến ……/……./…….. Địa điểm:. ………………………………………………….

Số tiết LT: ………. Số tiết TH: ……. Lớp dạy: ……………………… Sĩ số…………………………………………….

  1. Tên học phần: ………………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian dạy: Từ ……/……./……. đến ……/……./…….. Địa điểm:. ………………………………………………….

Số tiết LT: ………. Số tiết TH: ……. Lớp dạy: ……………………… Sĩ số…………………………………………….

  1. Tên học phần: ………………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian dạy: Từ ……/……./……. đến ……/……./…….. Địa điểm:. ………………………………………………….

Số tiết LT: ………. Số tiết TH: ……. Lớp dạy: ……………………… Sĩ số…………………………………………….

  1. Tổng số tiết lý thuyết và thực hành đã quy đổi (nếu có) …….. Tổng sĩ số: ………………………….

Điều 2. Trách nhiệm của mỗi bên

1. Trách nhiệm của bên B

a) Giảng dạy theo đúng đề cương chi tiết học phần. Trong buổi đầu lên lớp phải cung cấp cho sinh viên tên tài liệu tham khảo của học phần. Quản lý lớp học theo Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các quy định liên quan của Trường Đại học ………

b) Sau khi kết thúc giảng dạy nộp cho Bộ môn quản lý học phần Danh sách sinh viên có điểm kiểm tra và được dự thi kết thúc học phần theo quy chế, 5 đề thi kết thúc học phần (kèm theo thang điểm, đáp án) ghi rõ thời gian làm bài, điều kiện làm bài.

c) Nhận bài chấm thi tại Bộ môn, nộp điểm thi, bài thi kèm đề thi và đáp án cho Bộ môn sau 5 ngày từ khi nhận bài thi (nếu được yêu cầu chấm bài thi).

d) Có trách nhiệm nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Trách nhiệm của bên A

  1. e) Trưởng Bộ môn quản lý môn học có trách nhiệm cung cấp cho bên B đề cương chi tiết môn học/học phần và lịch trình giảng dạy…
  2. f) Thanh toán cho bên B các khoản phụ cấp sau:

– Phụ cấp giảng dạy và chấm bài:

     + Tổng số tiết :………… . x ……… /tiết  =………………

     + Chấm bài:…………… x … ….. . . /bài  =……………

– Phụ cấp đi lại: Từ: . . …… . đến:…………. =……………

     + Chi phí đi lại 2 đầu ga:…… ……….. .  =…… ……..

     + Phụ cấp ăn, ở trong thời gian giảng dạy:

     + Phụ cấp ăn: ………….. đ/ngày   x  …………..ngày =… …………..

     + Phụ cấp ở: ………….. đ/ngày   x …………..ngày =…………….

 – Tổng cộng số tiền phải thanh toán là: Bằng số: ……………………………………………………………………

     (Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………..)

Điều 3: Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng

  1. Trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;
  2. Trường hợp Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Điều 4: Bồi thường thiệt hại

Khi các bên không thực hiện hay thực hiện không đúng nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng gây ra hậu quả thì phải bồi thường….khoản tiền tương ứng với thiệt hại xảy ra.

Điều 5: Cam kết thực hiện:

– Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết.

– Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn phát sinh mỗi bên phải có trách nhiệm thông báo cho nhau và cùng bàn bạc để thực hiện tốt Hợp đồng, bên nào vi phạm các điều khoản đã ký kết phải chịu trách nhiệm trước nhà trường và xử lý theo pháp lệnh hợp đồng kinh tế.

– Hợp đồng này lập thành 03 bản (mỗi bên 01 bản, phòng Kế hoạch-Tài chính 01 bản).

 

            GIÁM HIỆU                                BÊN A                                BÊN B

                 DUYỆT

hợp đồng giảng dạy giành cho giáo viên

Hợp đồng giảng dạy giành cho giáo viên

PHẦN NGHIỆM THU THANH LÝ VÀ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

 

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……. Tại Phòng Đào tạo ĐH-SĐH, Trường ĐH ………………….

Đại diện bên A: Ông/Bà ………………………………………………….. Trưởng phòng Đào tạo ĐH-SĐH.

Đại diện bên B: Ông/Bà ………………………………………………………………………………………………

Đã nghiệm thu thanh lý Hợp đồng ký ngày ….. tháng ……. năm ……. , trên cơ sở các nội dung sau:

1- Thực hiện thời gian, kế hoạch giảng dạy:……………………………………………………………………….

2- Đảm bảo nội dung giảng dạy:…………………………………………………………………………………………

3- Thực hiện các quy định quản lý lớp học:…………………………………………………………………………

4- Thực hiện quy chế kiểm tra đánh giá:………………………………………………………………………………..

(Các nội dung từ 1-4: Trưởng Bộ môn quản lý môn học đánh giá và ký xác nhận dưới đây)

Kết luận:……………………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền được thanh toán:…………………. Đã ứng:………………… Còn lại:……………………………………

 

TRƯỞNG BỘ MÔN                                       BÊN A                                   BÊN B

 

   Bạn có thể tải mẫu hợp đồng giảng dạy giành cho giáo viên tại:

   >>>>> Mẫu hợp đồng giảng dạy

   Trên đây là mẫu hợp đồng giảng dạy giành cho giáo viên. Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo