Tải mẫu giấy xác nhận đã khai báo mất giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Tải mẫu giấy xác nhận đã khai báo mất giấy chứng nhận đăng ký phương tiện: Căn cứ đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông

TẢI MẪU GIẤY XÁC NHẬN
ĐÃ KHAI BÁO MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN

MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ KHAI BÁO MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

SỐ: …………/ĐK

 

 

GIẤY XÁC NHẬN
ĐÃ KHAI BÁO MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN

Căn cứ đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt số: ….. …….ngày ……… tháng ….. năm ……….. của chủ sở hữu phương tiện là:……………….

Lý do bị mất Giấy chứng nhận đăng ký:………………………………………………………………….

Tên phương tiện:…………………………………………………………………………………………………

Tên chủ sở hữu phương tiện:……………………………………………………………………………….

Địa chỉ chủ sở hữu phương tiện:…………………………………………………………………………..

Nhãn hiệu:………………………………………………….…….………………………………

Xuất xứ (nước sản xuất, nhà sản xuất): ………………………….……………………………

Năm sản xuất:………………………………………………………….…………………………

Số Giấy chứng nhận ATKT & BVMT:………………………………………………….………………….

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Khổ đường (mm)

 

Tự trọng (t)

 

Tải trọng (t) – Số chỗ

 

Kiểu truyền động

 

Động cơ (nếu có)

 

Số động cơ (nếu có)

 

Công suất động cơ (nếu có)

 

Loại giá chuyn hướng (nếu có)

 

Kích thước giới hạn của phương tiện: (DxCxR)

 

Cục Đường sắt Việt Nam xác nhận: (chủ sở hữu phương tiện ……..) đã khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.

Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện số:………………………………….

Ngày cấp:…………………………………………………………………………………………………..

Số đăng ký của phương tiện:………………………………………………………………………..

Giấy xác nhận này có hiệu lực trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày ký.

 

 

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm ……
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
(Ký tên, đóng dấu)

     >>> Tải mẫu giấy xác nhận đã khai báo mất giấy đăng ký phương tiện

Liên kết tham khảo: