Tải mẫu giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Tải mẫu giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã: Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): .......Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:

TẢI MẪU GIẤY THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ

TÊN HỢP TÁC XÃ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………

….. ngày….. tháng….. năm……

 GIẤY THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

Tên hợp tác xã (ghi bằng ch in hoa): ………………………………………………………………………  

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: …………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………..

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã1 như sau:

Nội dung thông báo thay đổi2

Đánh dấu

– Điều lệ

£

– Số lượng thành viên

£

– Thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên

£

– Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh; nội dung hoạt động của văn phòng đại diện

£

– Tên, địa chỉ,  ngành, nghề sản xuất kinh doanh, người đại diện của địa điểm kinh doanh

£

Hợp tác xã xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy thông báo này và các tài liệu được gửi kèm theo.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
– …………………….
– …………………….
– …………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

>>> Tải mẫu giấy thông về báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Hướng dẫn kê khai giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

1 Trường hợp thay đổi điều lệ thì hợp tác xã gửi kèm theo bản điều lệ của hợp tác xã sau khi thay đổi.

Trường hợp thay đổi số lượng thành viên thì hợp tác xã gửi kèm theo bản danh sách thành viên sau khi thay đổi.

Trường hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên của hợp tác xã thì hợp tác xã gửi kèm theo bản danh sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi.

Trường hợp thay đổi ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh, nội dung hoạt động của văn phòng đại diện thì hợp tác xã gửi kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện sau khi thay đổi.

Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất kinh doanh, người đại diện của địa điểm kinh doanh thì hợp tác xã gửi kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh sau khi thay đổi.

2 Hợp tác xã chọn và đánh dấu X vào ô tương ứng với nội dung cần thông báo.

 Liên kết tham khảo: