Tải mẫu giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài

Tải mẫu giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài: 1. Tên Chi nhánh của Trung tâm trọng tài: Tên viết tắt: …Tên giao dịch bằng tiếng Anh

TẢI MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

     Thông tư 12/2012/TTBTP ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại trong đó có biểu mẫu về giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài.

 

UBND, TỈNH, TP ……………
SỞ TƯ PHÁP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………../TP/ĐKHĐ-CNTT

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

1. Tên Chi nhánh của Trung tâm trọng tài:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt: (nếu có) ………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):…………………………………………………………….

Số điện thoại:……………. Fax:………….. email:……………………………………………………

Website (nếu có) ………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

3. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

4. Trưởng Chi nhánh:

Họ và tên:………………..……………. Giới tính:……………………………………………………..

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………..

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:…………………………………………………………………..

Do:…………………..cấp ngày……. tháng ……..năm…. tại…………………………………………

5. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

STT

Ngày, tháng, năm

Nội dung thay đi

Xác nhận nội dung thay đi

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC
 (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 >>> Tải mẫu giấy đăng ký chi nhánh của trung tâm trọng tài

Liên kết tham khảo: