Tải mẫu giấy đăng ký của trung tâm trọng tài

Tải mẫu giấy đăng ký của trung tâm trọng tài: 1. Tên Trung tâm trọng tài: .................... Tên viết tắt ............... Tên giao dịch bằng tiếng anh: ....

TẢI MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

UBND, TỈNH, TP ……………
SỞ TƯ PHÁP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………../TP/ĐKHĐ-TT

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

1. Tên Trung tâm trọng tài:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên viết tắt: (nếu có) ………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):…………………………………………………………….

Giấy phép thành lập số:……………………………………………………………………………….

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…… tháng….. năm…. tại ………………………………………………..

Số điện thoại:……………. Fax:………….. email:……………………………………………………

Website (nếu có) ………………………………………………………………………………………..

2. Địa điểm đặt trụ sở:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

3. Lĩnh vực hoạt động:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

4. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên:……………………..Năm sinh……………. Giới tính:……………………………………….

Chức vụ:…………………………… Quốc tịch: …………………………………………….

Số Chứng minh nhân dân/hộ chiếu:…………………………………………………………

Do:…………………..cấp ngày……. tháng ……..năm…. tại…………………………………………

5. Danh sách sáng lập viên Trung tâm trọng tài:

STT

Họ và tên

Nămsinh

Giitính

Quc tịch

S CMND/ Hộ chiếu/ Nơi cấp

Nơi đăng ký hộ khu thường trú

Ngh nghiệp,trình độ chuyên môn

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài:

STT

Ngày, tháng, năm

Nội dung thay đi

Xác nhận nội dung thay đi

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

>>> Tải mẫu  giấy đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài

Liên kết tham khảo: