Tải mẫu giấy đăng ký chỉ định thử nghiệm xác định hàm lượng vàng

Tải mẫu giấy đăng ký chỉ định thử nghiệm xác định hàm lượng vàng: 1. Tên tổ chức thử nghiệm:...…..........2. Địa chỉ liên lạc: ……Điện thoại:………….....

TẢI MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH THỬ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

………., ngày……….tháng………..năm………

GIẤY ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH

THỬ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀNG

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Tên tổ chức thử nghiệm:………………………………………………………………..

2. Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………….

Điện thoại:……………..  Fax: ………………. E-mail: ……………………..

3. Quyết định thành lập (nếu có)/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư số:…………… Cơ quan cấp: ……………….. cấp ngày …………. tại ……………………………..

4. Hồ sơ kèm theo:

– …..

– …..

5. Sau khi nghiên cứu các điều kiện hoạt động thử nghiệm xác định hàm lượng vàng quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để được chỉ định thực hiện hoạt động thử nghiệm xác định hàm lượng vàng (tên chỉ tiêu chất lượng cụ thể có đủ năng lực xin chỉ định thử nghiệm).

Đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét để chỉ định (tên tổ chức thử nghiệm) được hoạt động thử nghiệm xác định hàm lượng vàng.

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực thử nghiệm được chỉ định và chịu trách nhiệm về các khai báo nêu trên./.

 

 

Đại diện Tổ chức thử nghiệm

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Bạn có thể tải mẫu giấy đăng ký chỉ định thử nghiệm xác định hàm lượng vàng theo đường link dưới đây: 

     >>> Tải mẫu giấy đăng ký chỉ định  xác định hàm lượng vàng

Bài viết tham khảo:

Để được tư vấn về lĩnh vực hành chính quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.