Tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt: Tên phương tiện: …………... Số đăng ký: ..............Tên chủ sở hữu phương tiện:..

TẢI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 01/2013 TT-BGTVT của Bộ giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …………/ĐK

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

Tên phương tiện: ……………………………………………………… Số đăng ký: …………..

Tên chủ sở hữu phương tiện:……………………………………………………………………………….

Địa chỉ chủ sở hữu phương tiện:…………………………………………………………………………..

Đã được đăng ký có đặc Điểm sau:……………………………………………………………………….

Nhãn hiệu:…………………………………………………………………………………………

Xuất xứ (nước sản xuất, nhà sản xuất): ………………………………………………………

Năm sản xuất:…………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận ATKT & BVMT:……………………………………………………………………..

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Khổ đường (mm)

 

Tự trọng (t)

 

Tải trọng (t) – Số chỗ

 

Kiểu truyền động

 

Động cơ (nếu có)

 

Số động cơ (nếu có)

 

Công suất động cơ (nếu có)

 

Loại giá chuyn hướng (nếu có)

 

Kích thước giới hạn của phương tiện: (DxCxR)

 

 

 

Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm ……
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
(Ký tên, đóng dấu)

>>> Tải mẫu giấy chứng nhận về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Liên kết tham khảo: