Tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: 1. Tên hợp tác xã Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):...................................

TẢI MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ

Số: ……………….

Đăng ký lần đầu, ngày……. tháng……. năm…….

Đăng ký thay đổi lần thứ:……, ngày……. tháng……. năm…….

1. Tên hợp tác xã

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………

Tên hợp tác xã viết bng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………………………….

Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ………………………………………………..

Email: …………………………………………………. Website: ………………………………………….

3. Ngành, nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

4. Vốn điều lệ (bằng s; VNĐ):……………………………………………………………………………….

5. Người đại diện theo pháp lut của hợp tác xã

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………….. Giới tính: ………………

Chức danh: ………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……/ ……/ …… Dân tộc: ………………………… Quốc tịch:…………………………….

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: ……/ ……/ …… Nơi cấp: ………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………….

6. Thông tin về chi nhánh

Tên chi nhánh: …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ chi nhánh: ………………………………………………………………………………………………..

Người đại diện chi nhánh: ………………………………………………………………………………………

7. Thông tin về văn phòng đại diện

Tên văn phòng đại diện: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ văn phòng đại diện: …………………………………………………………………………………….

Người đại diện văn phòng đại diện: …………………………………………………………………………..

8. Thông tin về địa điểm kinh doanh

Tên địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: …………………………………………………………………………………..

Người đại diện địa điểm kinh doanh: …………………………………………………………………………

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

     >>> Tải mẫu  chứng nhận đăng ký hợp tác xã

 Liên kết tham khảo: