Tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Căn cứ theo nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động....

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

   Căn cứ theo nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được quy định tại phụ lục nghị định này.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUN (1)
TÊN CƠ QUAN CẤP GI
Y (2)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

S: …../GCNĐKHĐ….(3)….

………., ngày …. tháng …. năm 20….

 

GIẤY CHỨNG NHN

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

…………………….(4)……………………………. chứng nhận:

1. Tên cơ sở đăng ký (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………….

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu ): ………………………………………………………..  

Thuộc: ………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………, Fax: ………………………………………………………………..

Website: ……………………………….., Email: ……………………………………………………………

Địa chỉ phân hiệu/địa điểm đào tạo khác (nếu có): ……………………………………………………..

Quyết định thành lập, cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp: ………………………………………………………………………..

2. Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

a) Tại trụ sở chính:

TT

Tên ngành/nghề đào tạo

Mã ngành/ nghề (5)

Quy mô tuyển sinh/năm

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

b) Tại phân hiệu/địa điểm đào tạo khác (nếu có): …………………(6)……………………….

TT

Tên ngành/nghề đào tạo

ngành/ngh (7)

Quy mô tuyển sinh/năm

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

…………..(8)……………..
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

   Hướng dẫn ghi mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nghề nghiệp

(1): Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với giấy chứng nhận do Tổng cục Dạy nghề cấp) hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với giấy chứng nhận do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp);

(2): Tổng cục Dạy nghề hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

(3): Tên viết tắt của cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt đng giáo dục nghề nghiệp;

(4): Tên đy đủ của cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

(5), (7): Mã ngành/nghề áp dụng đối với các ngành/nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

(6): Ghi địa chỉ của từng phân hiệu/địa điểm đào tạo;

(8): Quyền hạn, chức vụ của người ký.

    Bạn có thể tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nghề nghiệp tại:

    >>>>> Mẫu giấy chứng nhận đăng ký về hoạt động giáo dục nghề nghiệp

    Trên đây là mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: