Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới nhất

Tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm…Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày……tháng……năm……

1. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là gì?

     Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành ra để công nhận về việc hộ kinh doanh đã được đăng ký theo quy định của pháp luật và được hoạt động hợp pháp.

2. Tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
HỘ KINH DOANH

Số: …………….

Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày……tháng……năm……

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………

2. Địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………… Fax: ………………………………………..

Email: …………………………………………………………………………. Website: ………………………………….

3. Ngành, nghề kinh doanh: …………………………………………………………………………………………….

4. Vốn kinh doanh: …………………………………………………………………………………………………………

5. Họ và tên đại diện hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………..

Giới tính: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………… /………. /………. Dân tộc: …………………………… Quốc tịch: ………………..

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: ……………………. /………. /………. Nơi cấp: ……………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………..

6. Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có)

STT

Tên thành viên

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Giá trị phần vốn góp

(VNĐ)

Tỷ lệ (%)

Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Bạn có thể tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo đường link dưới đây:

>>> Tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Câu hỏi của bạn:  

   Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Gia đình tôi muốn xin giấy đăng ký chứng nhận hộ kinh doanh nhưng không rõ thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như thế nào, cần những hồ sơ gì. Rất mong nhận được lời tư vấn của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đăng ký hộ kinh doanh, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đăng ký hộ kinh doanh như sau:

1. Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh là gì? 

     Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. 

     Chủ thể thành lập hộ kinh doanh theo Quy định tại Khoản 1 Điều 66 nghị định 78/2015/NĐ-CP là cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ.

2. Quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh

   Căn cứ Điều 67 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh:

Điều 67. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh:

1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.

2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

3. Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

   Theo đó khi cá nhân, hộ gia đình mong muốn thực hiện kinh doanh nhằm mục đích lợi nhuận thì cần phải đăng ký hộ kinh doanh cá thể theo quy định của pháp luật. Việc đăng ký hộ kinh doanh đối với cá nhân, hộ gia đình kinh doanh vừa là quyền vừa là nghĩa vụ.

3. Hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh

   Căn cứ Khoản 1 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

3. Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

     Theo đó để đăng ký thành lập hộ kinh doanh, cá nhân, hộ gia đình cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ như sau:
  • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
  • Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh;
  • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập;
  • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ.

4. Trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

     Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp Quận/ Huyện. Hồ sơ nộp phải đáp ứng đủ điều kiện:

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính kiểm tra hồ sơ:

  • Nếu hồ sơ đủ điều kiện: cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc
  • Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Bước 3: Thụ lý hồ sơ

  • Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết hồ sơ hành chính chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết.
  • Phòng chuyên môn thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện); Trường hợp không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì có văn bản trả lời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính để trả cho công dân.

Bước 4: Nhận kết quả

     Công dân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp Quận/ Huyện.

Kết luận: Như vậy, bạn phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ mang đến UBND quận/huyện để thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên trong quá trình xin Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì cá nhân, hộ gia đình thường gặp phải những khó khăn về hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện. Để hỗ trợ khách hàng giải đáp những thắc mắc, khó khăn trên, Công ty luật Toàn quốc cung cấp các dịch vụ dưới đây mà khách hàng có thể tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về hồ sơ, trình tự, thủ tục, kê khai, hoặc các vấn đề khác liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Vân Anh