Tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Căn cứ theo nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và....

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

    Căn cứ theo nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể mẫu giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp được quy định tại phụ lục nghị định này.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUN (1)
TÊN CƠ QUAN CẤP GI
Y (2)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

S: …../GCNĐKBS….(3)….

………., ngày …. tháng …. năm 20….

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

……………………………………………..(4)………………………………… chứng nhận:

1. Tên cơ sở đăng ký (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………….

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ………………………………………………………..

Thuộc:………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………., Fax: …………………………………………………….

Website: ………………………………………, Email: …………………………………………………..

Địa chỉ phân hiệu/địa điểm đào tạo khác (nếu có): ……………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: ……………………………………

Ngày, tháng, năm cấp: ……………………………………………………………………………………………

2. Đăng ký bổ sung:

a) Tại địa điểm đăng ký bổ sung thứ nhất: ………………………………………………………………..

TT

Tên ngành/nghề đào tạo

Mã ngành/ nghề (5)

Quy mô tuyển sinh/năm

Trình độ đào tạo

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Tại địa điểm đăng ký bổ sung thứ hai: ……………………………………………………………………….

TT

Tên ngành/nghề đào tạo

Mã ngành/ nghề (5)

Quy mô tuyển sinh/năm

Trình độ đào tạo

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

….

 

 

 

 

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

…………..(6)…………
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

   

chứng nhận về đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Chứng nhận về đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

     Hướng dẫn ghi giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

(1): Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với giấy chứng nhận do Tổng cục Dạy nghề cấp) hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với giấy chứng nhận do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp);

(2): Tổng cục Dạy nghề hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

(3): Tên viết tắt của cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

(4): Tên đầy đủ của cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

(5): Mã ngành/nghề áp dụng đối với các ngành/nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

(6): Quyền hạn, chức vụ của người ký./.

    Bạn có thể tải mẫu giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại:

    >>>>> Mẫu giấy chứng nhận về đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

   Trên đây là mẫu giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: