Tải mẫu giấy chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

Tải mẫu giấy chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ: Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ

TẢI MẪU GIẤY CHẤP THUẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO THẨM TRA VIÊN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

MẪU GIẤY CHẤP THUẬN CƠ SỞ ĐÀO TẠO THẨM TRA VIÊN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
(Kèm theo Nghị định số: 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:     /GCT-TCĐBVN

Hà Nội, ngày tháng năm 20

 

GIẤY CHẤP THUẬN
CƠ SỞ ĐÀO TẠO THẨM TRA VIÊN AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cu hạ tầng giao thông đường bộ (đã được sửa đi, bsung một số điều tại Nghị định số …/2016/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2016);

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Tng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của (tên cơ sở đào tạo) …………………. tại Công văn số ….. ngàythángnămvề việc chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ cho …………;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ ……………………………..,

TNG CỤC TRƯỞNG TNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

1. Chấp thuận (cơ sở đào tạo):………………………………………………………………………………. ;

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….. ;

Số điện thoại: ……………………. S Fax: ……………………………………………………………….. ;

2. Người đại diện hợp pháp (của cơ sở đào tạo): …………….., chức vụ…………………………. ;

Số CMND (hoặc thẻ căn cước, hộ chiếu)………, do ……….. cấp ngày…. tháng …. năm 20….

Cơ s đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

3. Cơ sở đào tạo phải xuất trình Giấy chấp thuận và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

 


Nơi nhận:
Bộ GTVT (để b/c);
Cơ sở đào tạo;

– …………………;
Lưu: Văn thư, ……. (…b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

  >>> Tải mẫu giấy chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an

Liên kết tham khảo: