Tải mẫu giấy biên nhận thông tin tài liệu bằng chứng

Tải mẫu giấy biên nhận thông tin tài liệu bằng chứng: Vào hồi….giờ…......ngày….tháng….năm….., tại:............Tôi là……… Chức vụ: ......

TẢI MẪU GIẤY BIÊN NHẬN THÔNG TIN TÀI LIỆU BẰNG CHỨNG

     Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ. Thông tư này quy định quy trình tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân.

(1) ………………………………

(2) ………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

 

……., ngày … tháng … năm …..

 

GIẤY BIÊN NHẬN

Thông tin tài liệu bằng chứng

Vào hồi….giờ….ngày….tháng….năm….., tại:………………………………………………………. (2)

Tôi là…………………………………(3) Chức vụ: …………………………………………………………

Đã nhận của ông (bà) ……………………………………………………………………………………..  (4)

Số CMND/Hộ chiếu (hoặc giấy tờ tùy thân): ……………………………………………………………. ,

ngày cấp: …./…./…… nơi cấp ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

các thông tin, tài liệu, bằng chứng sau:

1………………………………………………………………………………………………………………… (5)

2…………………………………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………………………………….

(Tài liệu, bằng chứng là bản phô tô hoặc bản sao công chứng)

Giấy biên nhận được lập thành …. bản, giao cho người cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng 01 bản./.

 

Người cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

Hướng dẫn kê khai giấy biên nhận thông tin tài liệu bằng chứng

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp công dân.

(3) Họ tên cán bộ nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng.

(4) Người khiếu nại (tố cáo, kiến nghị, phản ánh); người có liên quan đến vụ việc khiếu nại (tố cáo, kiến nghị, phản ánh).

(5) Ghi rõ tên, số trang, tình trạng của thông tin, tài liệu, bằng chứng.

>>> Tải mẫu giấy biên nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng

Liên kết tham khảo: