Tải mẫu đơn xin phép đi ra khỏi nơi cư trú

Tải mẫu đơn xin phép đi ra khỏi nơi cư trú: ên tôi là: ……………………………. Tên gọi khác …………… Nam/nữ ………Sinh ngày ……../ …../ …………… tại: …

1. Xin phép đi ra khỏi nơi cư trú được hiểu như thế nào?

      Đơn xin phép đi ra khỏi nơi cư trú là văn bản do người được giáo dục lập ra gửi ủy ban nhân dân xã nơi thực hiện biện pháp giáo dục để ghi chép về việc xin phép đi ra khỏi nơi cư trú, nội dung mẫu đơn nêu rõ nội dung xin phép, thông tin người làm đơn,…Mẫu đơn xin phép đi ra khỏi nơi cư trú được ban hành theo Thông tư 42/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu đơn xin phép đi ra khỏi nơi cư trú

TẢI MẪU ĐƠN XIN PHÉP ĐI RA KHỎI NƠI CƯ TRÚ

Mẫu số 19/GDTX ban hành kèm theo
Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

ĐƠN XIN PHÉP ĐI RA KHỎI NƠI CƯ TRÚ

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) ………………………………………….

Tên tôi là: ……………………………. Tên gọi khác ………………………… Nam/nữ ……………..

Sinh ngày ……../ …../ …………… tại: …………………………………………………………………

Số CMND: ………………………, ngày cấp: …………………., nơi cấp: …………………………..

Nguyên quán: ……………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………..; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp ……………….. nơi làm việc: ……………………………………………………………

Hiện tại đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số …./QĐ-……… ngày …../ …../ ….. của Chủ tịch UBND(1) ………………………..

Kính đề nghị cho phép tôi được đi ra khỏi nơi cư trú trong thời hạn ………….. ngày, kể từ ngày …../ …../ ….. đến ngày …../ …../ …..

Nơi đến: …………………………………………………………………………………………………….

Lý do xin đi: …..…………………………………………………………………………………………….

…..…………………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………………………

 

Ý kiến của người được giao trách
nhiệm trực tiếp quản lý, giáo dục
……………………………………….

……………………………………….
………. ngày …..; tháng ….. năm …..
(Ký, ghi rõ họ tên)

………. ngày ….. tháng ….. năm …..
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Ý kiến của (2) ……………………….
……………………………………….
………………………………………
…… ngày ….. tháng ….. năm ……
(ký tên, đóng dấu)

Ý kiến của cha, mẹ hoặc người giám hộ
(nếu người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn là người chưa thành niên)
…………………………………….

…………………………………….
…… ngày ….. tháng ….. năm ……
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn kê khai về đơn xin phép đi ra khỏi nơi cư trú

(1) Xã, phường, thị trấn;

(2) Cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm giáo dục, quản lý.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về đơn xin phép đi ra khỏi nơi cư trú như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về đơn xin phép đi ra khỏi nơi cư trú hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

   Liên kết ngoài tham khảo: