Tải mẫu đơn đề nghị về Việt Nam thường trú

Tải mẫu đơn đề nghị về Việt Nam thường trú: Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BCA-BNG sửa đổi Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT-BCA-BNG và 05/2009/TTL...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆT NAM THƯỜNG TRÚ

   Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BCA-BNG sửa đổi Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT-BCA-BNG và 05/2009/TTLT-BCA-BNG trong lĩnh vực xuất nhập cảnh do Bộ Công an – Bộ Ngoại giao ban hành. Cụ thể quy định về mẫu đơn đề nghị về Việt Nam thường trú.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆT NAM THƯỜNG TRÚ

(Dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài)

1- Họ và tên trong hộ chiếu/ giấy tờ do nước ngoài cấp: ……………………………………….

    Họ và tên Việt Nam: ………………………………2- Giới tính: Nam           Nữ 

3- Ngày, tháng, năm sinh: …………………………   4- Nơi sinh: …………………………….

5- Địa chỉ thường trú ở nước ngoài: ……………………………………………………………

    Điện thoại: ………………………Fax: ………………E-mail: ……………………………..

6- Quốc tịch nước ngoài (nếu có) : ……………………………………………………………..

7- Hộ chiếu/ giấy tờ do nước ngoài cấp:

    – Số: ……………………………………… ngày cấp: ………/………/……………………..

    – Cơ quan cấp: ……………………………có giá trị đến ngày: ……/……/…………………

8- Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

9- Nghề nghiệp hiện nay: ……………………………………………………………………….

10- Tóm tắt quá trình sinh sống và làm việc ở nước ngoài; nơi và địa chỉ làm việc:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

11- Trình độ:

      – Học vấn (bằng cấp, học vị): ………………………………………………………………

      – Chuyên môn kỹ thuật (ngành, bậc): ………………………………………………………

12- Tôn giáo: ……………………………………………………………………………………

13- Tổ chức chính trị đã, đang tham gia (mục đích, lý do, thời gian tham gia):

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

14- Địa chỉ thường trú ở Việt Nam trước khi ra nước ngoài định cư (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………..

15- Họ tên, năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, nơi làm việc, chỗ ở hiện nay của cha, mẹ, vợ, chồng, con:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

16- Lý do, mục đích đề nghị về Việt Nam thường trú: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

17- Địa chỉ đề nghị đăng ký thường trú tại Việt Nam: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

18- Giấy tờ chứng minh có nhà ở hợp pháp tại địa chỉ đề nghị đăng ký thường trú (theo quy định tại điểm 5,  khoản A, Mục II của Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG):

Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú

Đơn đề nghị về Việt Nam thường trú

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

19- Trường hợp đề nghị về thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương phải kèm theo giấy tờ chứng minh đủ điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương (theo quy định tại điểm 6, khoản A, Mục II của Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG):

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

20- Trường hợp đề nghị về đăng ký thường trú tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam và hoạt động tôn giáo thì phải kèm theo các giấy tờ theo quy định của pháp luật Việt Nam (quy định tại điểm 7 khoản A, Mục II của Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG):

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

21- Trẻ em dưới 14 tuổi cùng về thường trú (họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, quan hệ với bản thân):

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

                                     Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật

                                          Làm tại………….………, ngày …. tháng ……năm 201…  

                                                                          Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên)

   Hướng dẫn viết mẫu đơn đề nghị về Việt Nam thường trú.

    (1) Kèm theo 03 ảnh mới chụp cỡ 4×6 cm phông nền trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, hai ảnh dán vào 02 bộ hồ sơ, 01 ảnh để rời. Trường hợp trẻ em khai cùng trong đơn thì dán ảnh vào góc bên trái dưới đơn, ghi rõ họ tên phía sau ảnh.

   Tải mẫu đơn đề nghị về Việt Nam thường trú tại:

   >>>>> Đơn đề nghị về Việt Nam để thường trú

   Trên đây là mẫu đơn đề nghị về Việt Nam thường trú. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

 Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.

Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: