Tải mẫu đơn đề nghị gia hạn cấp giấy phép lao động

Tải mẫu đơn đề nghị gia hạn cấp giấy phép lao động: Căn cứ theo Thông tư số 08 /2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6 /2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội...

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

   Căn cứ theo Thông tư số 08 /2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6 /2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34 /2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008  của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định về đơn đề nghị gia hạn cấp giấy phép lao động cụ thể tại mẫu số 05.

 

 

Tên đơn vị

 . . . . . . . . . . . .

Số:            /

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————-

V/v: Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

              . . . . . . . . . . . , ngày     tháng     năm

     

 

 

ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

 

 Kính gửi:  Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh…..

Tên doanh nghiệp, tổ chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quốc tịch: . . . . . . . . . . . . . . . .

Chức danh công việc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

đơn đề nghị gia hạn cấp giấy phép lao động

Đơn đề nghị gia hạn cấp giấy phép lao động

Hình thức bị xử lý kỷ luật lao động trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức (nếu có):

Giấy phép lao động số: . . . . .  . . . . . . . . . .Cấp ngày . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Cơ quan cấp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .

Thời hạn gia hạn từ ngày    /     /     đến ngày     /     /

Doanh nghiệp, tổ chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

đã đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giới tính:. . . . . . . . . .

+ Năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

+ Lĩnh vực đào tạo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ Thời gian đào tạo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

+ Kinh phí đào tạo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lý do chưa đào tạo được người lao động Việt Nam để thay thế: . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Nơi nhận:

  – Như trên;

  – Lưu đơn vị.

Doanh nghiệp, tổ chức

(Ký tên, đóng dấu)

     Tải mẫu đơn đề nghị gia hạn cấp giấy phép lao động tại:

     >>>>> Đơn đề nghị về gia hạn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

   Trên đây là mẫu đơn đề nghị gia hạn cấp giấy phép lao động. Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo