Tải mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập chi nhánh

Tải mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập chi nhánh: Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) ....................

TẢI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Địa Điểm, ngày… tháng… năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tên thương nhân: (tên trên Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp) ………………..

Tên thương nhân bằng tiếng Anh: (ghi bằng chữ in hoa) ……………………………………….

Tên thương nhân viết tắt ……………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập/Đăng ký doanh nghiệp/Mã số doanh nghiệp: … Ngày cấp: …/…/… Cơ quan cấp:……………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………. Fax:…………………Email:………..Website: (nếu có) ……………….

Đề nghị Điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh như sau:

Tên Chi nhánh: (tên trên Giấy phép thành lập) ……………………………………………………….

Giấy phép thành lập Chi nhánh số: … Ngày cấp …/…/ ……………………………………………

Địa Điểm đặt trụ sở Chi nhánh: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/ huyện, tỉnh/thành phố) ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………. Fax: …………………… Email: …….. Website: (nếu có) ………………..

Số tài Khoản ngoại tệ: …………………………. tại Ngân hàng: ……………………………………….

Số tài Khoản tiền Việt Nam:…………………..tại Ngân hàng: ……………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung Điều chỉnh: ……………………………………………………………………………………………

Lý do Điều chỉnh: ………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi cam kết:

1. Chịu trách nhiệm về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nghị định số 07/2016/NĐ-CP pháp luật Việt Nam liên quan đến Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Giấy phép thành lập Chi nhánh./.

 

 

Đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

>>> Tải mẫu đơn đề về việc nghị điều chỉnh giấy phép thành lập chi nhánh

Liên kết tham khảo: