Tải mẫu đơn đề nghị đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Tải mẫu đơn đề nghị đăng ký phương tiện giao thông đường sắt: Kính gửi:........................................Tên chủ phương tiện:........................

TẢI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
(Dùng cho phương tiện đăng ký lần đầu)

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………………………

Tên chủ phương tiện:…………………………………………………………………………………….……

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..…….

Loại phương tiện (Đầu máy, toa xe, phương tiện chuyên dùng):……………………………….

Nhãn hiệu: ………………………………………………………………………………………..

Xuất xứ (nước sản xuất, nhà sản xuất): ………………………………………………………

Năm sản xuất:……………..………………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận ATKT & BVMT:………………………………………………………………………

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Khổ đường (mm)

 

Tự trọng (t)

 

Tải trọng (t) – Số chỗ

 

Kiểu truyền động

 

Động cơ (nếu có)

 

Số động cơ (nếu có)

 

Công suất động cơ (nếu có)

 

Loại giá chuyn hướng (nếu có)

 

Kích thước giới hạn của phương tiện: (DxCxR)

 

Giấy tờ kèm theo gồm:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thực. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Nay đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho phương tiện trên./.

 

 

………. Ngày …… tháng ….. năm ……
Chủ sở hữu phương tiện
(Ký tên, đóng dấu – nếu có)

     >>> Tải mẫu đơn đề nghị về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Liên kết tham khảo: