Tải mẫu đơn đề nghị công bố mở luồng tuyến đường thủy nội địa

Tải mẫu đơn đề nghị công bố mở luồng tuyến đường thủy nội địa: Căn cứ theo thông tư 15/2016/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ MỞ LUỒNG TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

    Căn cứ theo thông tư 15/2016/TT-BGTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa. Trong đó mẫu đơn đề nghị công bố mở luồng tuyến đường thủy nội địa được quy định tại phụ lục thông tư này.

TÊN TỔ CHỨC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số:   /ĐĐN-…………. (1)

……..(địa danh), ngày    tháng     năm 20……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về công bố mở luồng tuyến đường thủy nội địa ………….2)

Kính gửi: …………………..(3)…………………………..

Căn cứ pháp lý

Căn cứ Thông tư số…………./2016/TT-BGTVT ngày    tháng     năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý đường thủy nội địa.

Căn cứ …………………………………………(4) ………………………………………………….

Nội dung đề xuất

a) Chiều dài luồng, tuyến đường thủy nội địa ….……….km (từ.. ……….……..đến……………);

b)Cấp kỹ thuật của luồng, tuyến đường thủy nội địa …………………………………………….;

c)Thời gian bắt đầu thực hiện khai thác trên luồng, tuyến đường thủy nội địa……………….;

d)Các nội dung khác

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………. (5)…………… kính đề nghị ………(3) ……………. xem xét, công bố mở luồng,tuyến đường thủy nội địa ………….(2) ……………………………….

Xin trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VT, …….(7)

THỦ TRƯỞNG (6)
(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)

Công bố mở luồng tuyến đường thủy nội địa

Công bố mở luồng tuyến đường thủy nội địa

    Hướng dẫn ghi mẫu đơn đề nghị về công bố mở luồng tuyến đường thủy nội địa

(1) Ký hiệu viết tắt của cơ quan, tổ chức (đơn vị, doanh nghiệp).

(2) Nêu tên đường thủy nội địa.

(3) Nêu tên cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

(4) Nêu Quyết định phê duyệt, hồ sơ hoàn công, Biên bản hoàn thành dự án, công trình quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 của Thông tư này hoặc Bình đồ khảo sát hiện trạng luồng, tuyến đường thủy nội địa quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 của Thông tư này.

(5) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(6) Thẩm quyền ký là Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(7) Chữ viết tắt tên cơ quan tham mưu và số lượng bản lưu (nếu cần).

    Bạn có thể tải mẫu đơn đề nghị về công bố mở luồng tuyến đường thủy nội địa tại:

    >>>>> Mẫu đơn đề nghị về công bố mở luồng, tuyến đường nội thủy

    Trên đây là mẫu đơn đề nghị về công bố mở luồng tuyến đường thủy nội địa. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

 Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.

Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: