Tải mẫu đơn đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài

Tải mẫu đơn đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài: Kính gửi: Sở Tư pháp………………Tên Trung tâm trọng tài: ………………Giấy phép thành lập số: ……………………………

TẢI MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM TRỌNG TÀI 

Mẫu số 04/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư s 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Kính gửi: Sở Tư pháp1………………

Tên Trung tâm trọng tài: ……………………………………………………………………………..

Giấy phép thành lập số: ……………………………………………………………………………..

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……… năm…. tại ………………………………………..

Đ nghị đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Trung tâm trọng tài:

…………………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt: …………………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………

2. Trụ sở:

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………… Fax:……………………… Email:……………………………………

Website (nếu có):………………………………………………………………………………………..

3. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: ………………………………………………………Gii tính:……………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh:……………………….Điện thoại:………………….. Email:…………………………….

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:……………….do ……………………………………..cp ngày …….

4. Lĩnh vực hoạt động:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động; chúng tôi cam đoan hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Trung tâm.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1 ……………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Hướng dẫn kê khai đơn đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài

1 Sở Tư pháp tnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính Trung tâm trọng tài.

     >>> Tải mẫu đơn về việc đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài

   Liên kết tham khảo: