Tải mẫu đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước

Tải mẫu đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước: Căn 07/2013/TT-BCA Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ...

ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Ở TRONG NƯỚC

    Căn cứ thông tư 07/2013/TT-BCA Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư sổ 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC. Cụ thể mẫu đề nghị sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước được quy định tại mẫu X01:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

1. Họ và tên (chữ in hoa).………………………………………………………………………………………. 2. Nam  Nữ 

2. Sinh ngày…………tháng…………năm………….. Nơi sinh (tỉnh, TP)…………………………………………………………

3. Giấy CMND số (2) Ngày cấp……/……/……. Nơi cấp (tỉnh, TP)……………

4. Dân tộc………………………….6. Tôn giáo. ……………………………..7. Số điện thoại………………………………………….

8. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu)………………………………………………………………………………………………

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Địa chỉ tạm trú (nếu có)………………………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Nghề nghiệp ………………………………….11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)……………………………………………..

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Cha: họ và tên ………………………………………………………………………………..sinh ngày ………../…………/………….

      Mẹ: họ và tên …………………………………………………………………………………sinh ngày………../…………/……………

      Vợ /chồng: họ và tên……………………………………………………………………….sinh ngày………../…………/……………

13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có) số…………………………………..cấp ngày…………/…………/……………

14. Nội dung đề nghị(3): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

15. Con dưới 14 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có):

       Họ và tên (chữ in hoa).. ………………………………………………………….Nam    Nữ   

            Sinh ngày…….tháng…….năm………… Nơi sinh (tỉnh, TP)..……………………….

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

                                     Xác nhận                                                   

           của Trưởng Công an xã/phường/ thị trấn hoặc                           Làm tại…………..ngày…… tháng….. năm…..

           của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác(4)                                                 Người đề nghị                             

                 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

   

PHẦN DÀNH CHO CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông

Đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông

2. Hướng dẫn ghi mẫu đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước.

(1) Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai.

(2) Nếu CMND có 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch chéo 3 ô sau; nếu CMND có 12 số thì điền vào 12 ô.

(3) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu (do mất/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con); cấp đổi hộ chiếu; thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND trong       hộ chiếu; bổ sung con dưới 14 tuổi vào hộ chiếu của cha/ mẹ; sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).

(4) Trưởng Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với các trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi. Trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức đó xác nhận.

      Bạn có thể tải mẫu đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước tại:

      >>>>> Tờ khai đề nghị sửa đổi cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước

     Trên đây là mẫu tờ khai đề nghị cấp sửa đổi cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

 Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng./.

Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: