Tải mẫu đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước

Tải mẫu đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước: Căn cứ Thông tư 07/2013/TT-BCA và một số thông tư sửa đổi, bổ sung

1. Mẫu đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông được quy định ở đâu

    Mẫu đề nghị sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước được quy định tại mẫu X01 được quy định tại Thông tư 07/2013/TT-BCA Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an

2. Tải mẫu đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

1. Họ và tên (chữ in hoa).………………………………………………………………………….. 2. Nam  Nữ 

2. Sinh ngày…………tháng…………năm………….. Nơi sinh (tỉnh, TP)……………………………………………

3. Giấy CMND số (2) Ngày cấp……/……/……. Nơi cấp (tỉnh, TP)……………

4. Dân tộc ……………………. 6. Tôn giáo. ……………………… 7. Số điện thoại………………………………..

8. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu) ………………………………………………………………………….

9. Địa chỉ tạm trú (nếu có)………………………………………………………………………………………………….

10. Nghề nghiệp ……………………………. 11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)   ………………………….

12. Cha: họ và tên ………………………………….  ……………………. sinh ngày ………../…………/………….

Mẹ: họ và tên ………………………………………………………………..sinh ngày………../…………/……………

Vợ /chồng: họ và tên …………………………………………………….. sinh ngày………../…………/……………

13. Hộ chiếu PT được cấp lần gần nhất (nếu có) số ………………… cấp ngày…………/…………/……..

14. Nội dung đề nghị(3): ……………………………………………………………………………………………

15. Con dưới 14 tuổi đề nghị cấp chung hộ chiếu (nếu có):

Họ và tên (chữ in hoa).. ………………………………………………………….Nam    Nữ   

Sinh ngày…….tháng…….năm………… Nơi sinh (tỉnh, TP)..……………………….

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

                    Làm tại…………..ngày…… tháng….. năm…..

 Xác nhận                                                   

của Trưởng Công an xã/phường/ thị trấn hoặc của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác(4

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

  Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHẦN DÀNH CHO CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông

3. Hướng dẫn ghi mẫu đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước

(1) Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai.

(2) Nếu CMND có 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch chéo 3 ô sau; nếu CMND có 12 số thì điền vào 12 ô.

(3) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu (do mất/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con); cấp đổi hộ chiếu; thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND trong       hộ chiếu; bổ sung con dưới 14 tuổi vào hộ chiếu của cha/ mẹ; sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).

(4) Trưởng Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với các trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi. Trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức đó xác nhận.

      Bạn có thể tải mẫu đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước tại:

      >>>>> Tờ khai đề nghị sửa đổi cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về đơn đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về đơn đề nghị cấp sửa đổi hộ chiếu phổ thông mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo: