Tải mẫu đăng ký kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu

Tải mẫu đăng ký kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu: Kính gửi: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh/thành phố....Tên tổ chức, cá nhân:…...........

TẢI MẪU ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÉP NHẬP KHẨU

MẪU ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÉP NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58 /2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………, ngày ………. tháng ……. năm …..

ĐĂNG KÝ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÉP NHẬP KHẨU

Kính gửi: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh/thành phố….

Tên tổ chức, cá nhân:…………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc:.………Điện thoại :……..Fax :……….. E-mail :. ………………………..

Đăng ký kiểm tra chất lượng thép sau:

STT

Tên sản phẩm thép nhập khẩu, nhãn hiệu

Xuất xứ, nhà sản xuất

Khối lượng/số lượng

Cửa khẩu nhập

Thời gian nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Địa chỉ tập kết hàng hóa: ……………………………………………………………………………

▪ Hồ sơ kèm theo gồm có các tài liệu sau đây:

– Hợp đồng (Contract) số:……………………………………………………………………………..

– Danh Mục hàng hóa (Packing list):……………………………………………………………….

– Hóa đơn số (Invoice):………………………………………………………………………………….

– Vận đơn số (Bill of Lading):…………………………………………………………………………

– Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O):…………………………………………………………………..

– Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc Chứng thư giám định phù hợp tiêu chuẩn:……………………….do tổ chức………………………………..cấp.

Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ và chất lượng lô hàng nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn…………………………….

 

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA

Vào số đăng ký số…………

Ngày…..tháng……năm 20……

(Đại diện ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

>>> Tải mẫu đăng ký  về kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu

Liên kết tham khảo: