Tải mẫu cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tải mẫu cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Căn cứ theo nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động....

MẪU CHO PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

    Căn cứ theo nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Trong đó mẫu văn bản đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định tại phụ lục nghị định này:

…………(1)………..
…………(2)………..

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

S     /…..…….
V/v đề nghị thành lập, cho phép thành lập …(3)…

………., ngày …. tháng …. năm 20….

 

Kính gửi: ………………………………………………………….

………………………………………(4)………………………………………………………………………..

đề nghị thành lập, cho phép thành lập …………………………..(5)………………………………..

1. Lý do đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp: ………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị thành lập, cho phép thành lập:

Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp: …………………………………(6)……………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………….(7)……………………………………

Phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có): …………………………………..(8)………………………..

Số điện thoại: ………………………………………… Fax: …………………………………………….

Website (nếu có): …………………………………… Email:……………………………………………

3. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp: ……………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Ngành, nghề đào tạo và trình độ đào tạo

a) Tại trụ sở chính

b) Tại phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có)

5. Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh

a) Tại trụ sở chính

– Đối tượng tuyển sinh: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Quy mô tuyển sinh:

TT

Tên ngành, nghề và trình độ đào tạo

Thời gian đào to

Dự kiến quy mô tuyển sinh

20..

20..

20..

20..

20..

I

Cao đng (9)

 

 

 

 

 

 

II

Trung cấp (10)

 

 

 

 

 

 

III

Sơ cấp (11)

 

 

 

 

 

 

IV

Tng cộng

 

 

 

 

 

 

b) Tại phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có): ghi riêng cho từng phân hiệu/địa điểm đào tạo

– Đối tượng tuyển sinh: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Quy mô tuyển sinh:

TT

Tên ngành, nghề và trình độ đào tạo

Thời gian đào to

Dự kiến quy mô tuyn sinh

20..

20..

20..

20..

20..

I

Cao đng (12)

 

 

 

 

 

 

II

Trung cấp (13)

 

 

 

 

 

 

III

Sơ cấp (14)

 

 

 

 

 

 

IV

Tng cộng

 

 

 

 

 

 

(Kèm theo đề án thành lập/cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp)

Đề nghị ……………………………(15)……………………………………. xem xét quyết định./.

 

 

(16)
(Ký tên, đóng du, ghi rõ họ tên)

   

Mẫu cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Mẫu cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

     Hướng dẫn ghi mẫu cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

(1): Tên cơ quan chủ qun (nếu có);

(2): Tên cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trường hợp là cá nhân không ghi nội dung ở mục này;

(3), (5), (6): Ghi cụ thể tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị thành lập, cho phép thành lập (ví dụ: Trường Cao đẳng A, Trường Trung cấp B, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp C);

(4): Ghi tên đầy đủ của cơ quan chủ quản đối với đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục;

(7): Ghi địa điểm dự kiến đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị thành lập, cho phép thành lập;

(8): Ghi địa điểm dự kiến đặt phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng hoặc địa điểm đào tạo (nếu có) của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị thành lập, cho phép thành lập;

(9), (12): Trường cao đẳng điền thông tin vào nội dung này;

(10), (13): Trường cao đẳng (nếu dự kiến tổ chức đào tạo trình độ trung cấp), trường trung cấp điền thông tin vào nội dung này;

(11), (14): Trường cao đẳng, trường trung cấp (nếu dự kiến tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp), trung tâm giáo dục nghề nghiệp điền thông tin vào nội dung này;

(15): Người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

(16): Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đối với cá nhân không phải đóng dấu.

     Bạn có thể tải mẫu cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại:

    >>>>> Mẫu cho phép thành lập đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

    Trên đây là mẫu cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: