Tải mẫu biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu

Tải mẫu biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an.

BIÊN BẢN VỀ VIỆC TRẢ LẠI ĐỒ VẬT

Mẫu số: 132

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN VỀ VIỆC TRẢ LẠI ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU

     Hồi………..giờ………..ngày ………..tháng ……….năm ………………  tại……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

     Thi hành(1) ………………………………….. số:………………………ngày ………tháng ……..năm ………..

của Cơ quan……………………………………………………………………………………………………………….

đối với………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

     Chúng tôi gồm:

     Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………….Điều tra viên

thuộc Cơ quan……………………………………………………………………………………………………………

     Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

     Căn cứ khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành trả lại đồ vật, tài liệu cho:

     Ông/bà:……………………………………………………………………………………… Giới tính:………………..                

     Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………………………………..

     Sinh ngày………….tháng………..năm………………tại:…………………………………………………………….

     Quốc tịch:…………………………; Dân tộc:……………………………; Tôn giáo:……………………………….

     Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………………

     Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: …………………………………………………………………………………….

cấp ngày…………tháng………..năm ……………………Nơi cấp: …………………………………………………

     Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

     Đồ vật, tài liệu được trả lại bao gồm(2) : ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….              

     Việc trả lại đồ vật, tài liệu kết thúc hồi …….. giờ …….. ngày ……… tháng ……….. năm……………….

     Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng, bên nhận đã nhận đủ tài sản và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

     Biên bản này lập thành ba bản, một bản giao cho người nhận tài sản, đồ vật; hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI NHẬN

NGƯỜI GIAO

 

     Bạn có thể tải mẫu biên bản về việc trả lại đồ vật theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu  biên bản về việc trả lại đồ vật

     Hướng dẫn kê khai biên bản về việc trả lại đồ vật

     (1) Ghi rõ: Quyết định xử lý vật chứng hoặc Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu;

     (2) Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng, đặc điểm đồ vật, tài liệu.

   Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về hình sự, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.