Tải mẫu biên bản thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm

Tải mẫu biên bản thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA được sử dụng từ ngày 1/1/2018

BIÊN BẢN THU GIỮ THƯ TÍN

   Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 01 năm 2018. Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Mẫu số: 123

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

THU GIỮ THƯ TÍN, ĐIỆN TÍN, BƯU KIỆN, BƯU PHẨM  

 

     Hồi ……….. giờ…………..ngày ………..tháng ………. năm ………………  tại……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

     Chúng tôi gồm:

     Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………Điều tra viên

thuộc Cơ quan ………………………………………………………………………………………………………….

     Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

     Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………………………….

đại diện cơ quan/tổ chức……………………………………………………………………………. chứng kiến.

     Căn cứ Điều 178 và Điều 197 Bộ luật Tố tụng hình sự, thi hành Lệnh thu giữ(1) ………………..

thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm số:………………………ngày ……… tháng …….. năm……….

của……………………………………………………………………………………………………………………………

tại(2) …………………………………………………………………………………………………………………………  

đối với(3)………………………………………………………………………………………………………….. đề tên:

     Người gửi: ………………………………………………………………………………………………………………..

     Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………….

     Người nhận: ……………………… …………………………………………………………………………………….

     Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………….

     Sau khi xác định(3) ……………………………………………………………………………………………………. 

đề tên, địa chỉ nêu trên, chúng tôi đã tiến hành thu giữ gồm(4):

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

     Việc thu giữ (3)……………………………………………………………….. kết thúc hồi ……………. giờ….

ngày ………tháng ………năm………….. Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

     Biên bản này lập thành bốn bản, một bản giao cho ông/bà: …………………………………………

là người đại diện(2)……………………………………………………………………………………………, một bản gửi cho Viện kiểm sát ……………………………………………….., hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

ĐIỀU TRA VIÊN

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

      Bạn có thể tải mẫu biên bản thu giữ thư tín theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu  biên bản thu giữ thư tín

      Hướng dẫn kê khai biên bản thu giữ thư tín

     (1) Ghi rõ Lệnh thu giữ khẩn cấp hoặc Lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm;

     (2) Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức bưu chính viễn thông;

     (3) Ghi rõ: Thư tín, điện tín, bưu kiện hoặc bưu phẩm;

     (4) Ghi rõ tên, số lượng, đặc điểm, tình trạng thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Biên bản thu giữ thư tín, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.