Tải mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp và hướng dẫn sử dụng

Tải mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp và hướng dẫn sử dụng được quy định chi tiết tại Nghị định 81/2013/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp

      Biên bản phiên giải trình trực tiếp được sử dụng để người có thẩm quyền căn cứ vào đó có thể đưa ra quyết định xử phạt hành chính chính xác, đúng đắn, phù hợp và tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Mẫu biên bản này được ban hành theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính. Nội dung cụ thể như sau:

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN1

——-

                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                —————

Số:…/BB-GTTT

                                              …2, ngày … tháng … năm …

 

BIÊN BẢN

Phiên giải trình trực tiếp

Căn cứ Điều 61 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số …/BB-VPHC do …………….. Iập hồi … giờ … ngày … tháng … năm …. tại ……………………………………………………………………………………………………………………….. ;

Căn cứ Văn bản yêu cầu được giải trình trực tiếp ngày … tháng … năm … của Ông (Bà)/Tổ chức: (ghi rõ);

Căn cứ văn bản ủy quyền cho người đại diện hợp pháp về việc tham gia phiên giải trình của ……..

……………………………………………………………………………………………………………………….. (nếu có)

Căn cứ Thông báo số ………../TB-……….. ngày … tháng … năm …………… của ………………………..

………………………………………………………………………….. về việc tổ chức phiên giải trình trực tiếp,

Hôm nay, vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm ……, tại3………………………………………………………   

Chúng tôi gồm:

  1. Người tổ chức phiên giải trình:4

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Bên giải trình:

Ông (Bà)/Tổ chức:5 ……………………………………………………………………………………………………………

Ngày … tháng … năm sinh ………… Quốc tịch: ……………………………………………………………………….

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số:……………………………………………..

Cấp ngày: …………………………. Nơi cấp: ……………………………………………………………………………….

Nội dung phiên họp giải trình như sau:

  1. Ý kiến của người có thẩm quyền xử phạt:

– Về căn cứ pháp lý: …………………………………………………………………………………………………………

– Về các tình tiết, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm: ………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

– Về các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả dự kiến áp dụng đối với hành vi vi phạm:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Ý kiến của cá nhân/tổ chức vi phạm, người đại diện hợp pháp:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Phiên giải trình kết thúc vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm …….

Biên bản gồm ………. trang, được lập thành ……… bản có nội dung, giá trị như nhau; đã được đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng, cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ và đã giao cho bên giải trình 01 bản./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN GIẢI TRÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

                                       ĐẠI DIỆN BÊN TỔ CHỨC
                                               GIẢI TRÌNH

                                      (Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ nếu có)

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp:

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi rõ địa điểm nơi diễn ra phiên họp giải trình.

4 Ghi rõ họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị.

5 Ghi họ tên người vi phạm hoặc họ tên, chức vụ của đại diện tổ chức vi phạm.

Liên kết tham khảo:

      >>> Tải mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp và hướng dẫn sử dụng

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp hoặc các vấn đề khác liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

      Luật toàn quốc xin chân thành cảm ơn.