Tải mẫu báo cáo tình hình hoạt động thử nghiệm xác định hàm lượng vàng

Tải mẫu báo cáo tình hình hoạt động thử nghiệm xác định hàm lượng vàng: Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1. Tên tổ chức thử nghiệm:…

TẢI MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀNG

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: ………../BC-………

…………, ngày……tháng…….năm………..

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

THỬ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀNG

(Từ ngày…. /…./ 20… đến ngày…. /…./20….)

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Tên tổ chức thử nghiệm:……………………………………………………………

2. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………….

3. Điện thoại:……………………..Fax:…………………………E-mail:…………………………..

4. Tình hình hoạt động:

………..(tên tổ chức thử nghiệm) báo cáo tình hình hoạt động thử nghiệm xác định hàm lượng vàng được chỉ định từ ngày… /…./ 20… đến ngày…. /…./ 20… như sau:

a) Tổng số vàng trang sức, mỹ nghệ đã thử nghiệm:

b) Tên, loại vàng trang sức, mỹ nghệ thử nghiệm:

c) Số lượng mẫu không đạt:……………………. lý do không đạt:……………………….

5. Các kiến nghị, đề xuất (nếu có).

…………..(tên tổ chức thử nghiệm) báo cáo để Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng biết./.

 

 

Đại diện Tổ chức thử nghiệm

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Bạn có thể tải mẫu báo cáo tình hình hoạt động thử nghiệm xác định hàm lượng vàng theo đường link dưới đây:

   >>> Tải mẫu báo cáo tình hình thử nghiệm xác định hàm lượng vàng

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về rải đinh trên đường bộ quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.