Tải mẫu báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện

Tải mẫu báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện: Tên Văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa, đậm tên Văn phòng đại diện trong Giấy phép thành lập) .....

TẢI MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Địa Điểm, ngày… tháng… năm…

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

(Năm ….. )

Kính gửi:

– … (tên Cơ quan cấp giấy phép);
– … (tên Bộ ngành quản lý chuyên ngành).

Tên Văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa, đậm tên Văn phòng đại diện trong Giấy phép thành lập) ……………………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện số: …….. Ngày cấp…/…/… ………………………..

Số tài Khoản ngoại tệ (nếu có): ……………….. tại Ngân hàng: ……………………………………..

Số tài Khoản tiền Việt Nam: ……………………..tại Ngân hàng: ………………………………………

Điện thoại:………….. Fax:…………….. Email:……………..Website: (nếu có) ……………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………

Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: ………………………………………………………….

Người đứng đầu Văn phòng đại diện12:

Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa)…………………………… Giới tính:……………………..

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: ………………………………………

Ngày cấp: …../……/…. Nơi cấp: …………………………………………………………………………

Nơi đăng ký lưu trú (đối với người nước ngoài)/Nơi đăng ký thường trú (đối với người Việt Nam): ……………………………………………………………………………………………….

Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện … trong năm … như sau:

I. Nhân sự của Văn phòng đại diện (bao gồm Trưởng đại diện và lao động làm việc tại Văn phòng đại diện)

1. Lao động làm việc tại Văn phòng đại diện (tại thời Điểm báo cáo)

STT

Họ và tên

Chức danh

Quốc tịch

Mã số thuế

Lương

Thưởng

Bảo hiểm

Nội dung khác

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thay đổi lao động trong năm (chỉ báo cáo người vào làm việc và người chấm dứt làm việc tại Văn phòng đại diện)

STT

Họ và tên

Chức danh

Ngày bắt đầu làm việc

Ngày chấm dứt làm việc

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Hoạt động của Văn phòng đại diện

1. Hoạt động thương mại

a) Hoạt động chủ yếu trong năm… (nêu lĩnh vực hoạt động, công việc thực hiện trong năm):

– Các hoạt động tìm kiếm và giao dịch với đối tác (tên các đối tác và lĩnh vực): ……………

– Các dự án tham gia (lĩnh vực, nội dung và địa Điểm triển khai): ……………………………….

– Tổ chức/tham gia hội nghị, quảng cáo, hội chợ, trưng bày, triển lãm… theo quy định của pháp luật: ………………………………………………………………………………………………

– Các hoạt động xã hội (nếu có):……………………………………………………………………………..

– Hoạt động khác: …………………………………………………………………………………………………

b) Kết quả hoạt động thực tế trong năm:

Nội dung hoạt động

Đối tác Việt Nam/ nước ngoài

Mặt hàng

Giá trị (USD)

Dự báo năm tiếp theo

Thị trường (nước)

Ghi chú

Ký kết

Thực hiện

Xúc tiến hợp đồng xuất khẩu:

1….

2….

 

 

 

 

 

 

 

Xúc tiến hợp đồng nhập khẩu:

1….

 

 

 

 

 

 

 

Xúc tiến đặt gia công hai chiều:

1…

 

 

 

 

 

 

 

Xúc tiến cung ứng dịch vụ hai chiều:

1…

 

 

 

 

 

 

 

Xúc tiến dự án hợp tác:

1…

 

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu thị trường:

1…

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

2. Hoạt động trong các lĩnh vực khác (nêu công việc cụ thể trong mỗi lĩnh vực mà Văn phòng đại diện đã được cấp phép thực hiện)

2.1. ………………………………………………………………………………………………………………………

2.2. ……………………………………………………………………………………………………………………….

III. Đề xuất, kiến nghị

……………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về sự trung thực và tính chính xác của nội dung báo cáo./.

 

 

Người đứng đầu Văn phòng đại diện

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu

     >>> Tải mẫu báo cáo về hoạt động của văn phòng đại diện

Hướng dẫn kê khai báo cáo hoạt động của văn phòng đại diện

12 Trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện là người Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân, chỉ kê khai họ và tên, số định danh cá nhân.

 Liên kết tham khảo: