Tải mẫu báo cáo giám sát đánh giá định kỳ thực hiện đầu tư

Tải mẫu báo cáo giám sát đánh giá định kỳ thực hiện đầu tư: I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN Nội dung này chỉ báo cáo một lần vào kỳ đầu tiên sau khi dự án được

TẢI MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

Mẫu số 12. Báo cáo giám sát đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

TÊN NHÀ ĐẦU TƯ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

S         /BCGSĐGĐT

……. ngày ….. tháng…. năm …….

 

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

(6 tháng/năm….)

Tên d án: …………………………

Kính gửi: ………………………………………………………..

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Ghi nội dung quy định tại phần I mẫu số 12.

(Nội dung này chỉ báo cáo một lần vào kỳ đầu tiên sau khdự án được khởi công hoặc sau khdự án được điều chỉnh làm thay đi các thông tin về dự án).

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tiến độ thực hiện dự án và tiến độ thực hiện mục tiêu của d án:

– Tiến độ chuẩn bị dự án:

– Tiến độ giải phóng mặt bằng (nếu có):

– Tiến độ xây dựng cơ bản (nếu có):

– Tiến độ mua máy móc thiết bị, lắp đặt, vận hành chạy thử (nếu có):

– Tiến độ thực hiện các hạng mục, phân kỳ đầu tư (nếu có):

– Tiến độ hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ:

– Tiến độ thực hiện các mục tiêu đầu tư:

2. Tiến độ góp vốn đầu tư, vốn điều lệ, vốn pháp định (nếu có):

a) Tiến độ góp vốn:

STT

Loi vốn

Số vốn góp trong kỳ

Số vốn góp lũy kế đến thời điểm báo cáo

1

Vn đầu tư

 

 

2

Vn điều l

 

 

3

Vn pháp đnh

 

 

b) Ngun vn:

STT

Nguồn vốn

Số vốn góp trong kỳ

Số vốn góp lũy kế đến thời điểm báo cáo

1

Vn chủ sở hữu

 

 

2

Vốn vay các tổ chức tín dụng

 

 

3

Mua máy móc, thiết bị, nguyên liệu trả chậm

 

 

4

Ngun vn huy động khác

 

 

 

Cộng

 

 

3. Việc thực hiện các quy định về các vấn đề liên quan:

– Về việc sử dụng đất và các nguồn tài nguyên khác:

– Về các yêu cầu bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ:

– Việc đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các dự án thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện:

– Việc đáp ứng các quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

4. Tình hình thực hiện ưu đãi đầu tư (nếu có)

5. Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án (nếu có).

III. KIN NGH

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.

 

 

NHÀ ĐU TƯ
(ký tên, đóng dấu)

Bạn có thể tải mẫu báo cáo giám sát đánh giá định kỳ thực hiện đầu tư theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu báo cáo giám sát đánh giá thực hiện đầu tư