Tải mẫu báo cáo đánh giá tác động xã hội môi trường

Tải mẫu báo cáo đánh giá tác động xã hội môi trường: Kính gửi: [Chú thích: ghi rõ tên phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố]

TẢI MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI MÔI TRƯỜNG

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………….

……………., ngày ….. tháng ….. năm ……..

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI MÔI TRƯỜNG

(Áp dụng đối với doanh nghiệp xã hội)

Kính gửi: [Chú thích: ghi rõ tên phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố]

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………………………………….

Mã sdoanh nghiệp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu, xã hội môi trường mà doanh nghiệp đã cam kết trong năm ………………….như sau:

1. Kết quả và mức độ thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã cam kết.

Miêu tả các hoạt động mà doanh nghiệp đã triển khai thực hiện nhm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường đã cam kết

Các kết quả/chỉ số đã đạt được từ các hoạt động mà doanh nghiệp đã nêu ở cột bên

Đánh giá chung mức độ đạt được trong việc giải quyết vấn đề xã hội, môi trường so với Mục tiêu đã cam kết

………………………………………………….

………………………………………………….

[Chú thích: miêu tả những hoạt động quan trọng mà doanh nghiệp đã tiến hành trong năm]

………………………………………………….

………………………………………………….

[Chú thích: nêu rõ kết quả đạt được, bao gồm: đi tượng hưởng lợi, mức độ hưởng lợi? So sánh các chỉ sđạt được so với chỉ s đăng ký ban đu được nêu tại Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường (nếu có)]

………………………………………………….

………………………………………………….

[Chú thích: từ những kết quả đã đạt được, ước tính mức độ các vấn đề xã hội, môi trường đã thực sự được giải quyết so với Mục tiêu đã cam kết]

2. Tình hình tiếp nhận và sử dụng viện trợ, tài trợ:

a) Tổng giá trị viện trợ, tài trợ đã tiếp nhận (đến thời Điểm 31/12/……………… lũy kế qua các năm): ……………………..đồng.

b) Tổng giá trị viện trợ, tài trợ đã chi tiêu (đến thời Điểm 31/12/………………… lũy kế qua các năm): ……………………..đồng.

c) Tổng giá trị viện trợ, tài trợ đã tiếp nhận (trong năm ……………..): ……………………..đồng.

d) Tổng giá trị viện trợ, tài trợ đã chi tiêu (trong năm ………………..): ……………………..đồng.

3. Mức lợi nhuận doanh nghiệp giữ lại đtái đầu tư cho các Mục tiêu xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã cam kết:

Tổng giá trị: …………………đồng; chiếm ……………..% tổng lợi nhuận.

4. Chữ ký [Chú thích: người sau đây ký và ghi rõ họ tên]

a) Đối với doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp tư nhân.

b) Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cphần: người đại diện theo pháp luật.