Tải mẫu báo cáo đánh giá hợp chuẩn

Tải mẫu báo cáo đánh giá hợp chuẩn ... TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ... BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 1. Ngày đánh giá ...

TẢI MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: ……………..

………, ngày … tháng …. năm …..

 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN/HỢP QUY

1. Ngày đánh giá:………………………………………………………………………………………………………

2. Địa điểm đánh giá:………………………………………………………………………………………………….

3. Tên sản phẩm:……………………………………………………………………………………………………….

4. Số hiệu tiêu chuẩn /quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:…………………………………………………………..

5. Tên tổ chức thử nghiệm sản phẩm:……………………………………………………………………………

6. Đánh giá về kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn /quy chuẩn kỹ thuật áp dụng và hiệu lực việc áp dụng, thực hiện quy trình sản xuất:………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Các nội dung khác (nếu có):……………………………………………………………………………………..

8. Kết luận:

 Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật.

 Sản phẩm không phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật.

Người đánh giá
(ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của lãnh đạo tổ chức, cá nhân
(ký tên, chức vụ, đóng dấu)

Tải mẫu báo cáo đánh giá hợp chuẩn :Tại đây 

Liên kết tham khảo: