Tải mẫu báo cáo đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp 2

Tải mẫu báo cáo đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp 2: Căn cứ theo nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực....

MẪU BÁO CÁO ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2

     Căn cứ theo nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể mẫu báo cáo đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp dành cho cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp tại phụ lục nghị định này.

…………(1)………..
…………(2)………..

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

S…../BC….(3)….

………., ngày …. tháng …. năm 20….

 

BÁO CÁO

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

A. Thông tin về cơ sở giáo dục đại học hoặc doanh nghiệp

1. Tên cơ sở đăng ký: …………………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): …………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………….., Fax: ………………………………………………

Website: ……………………………………………., Email: ……………………………………………

3. Quyết định thành lập, cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm cấp: …………………………………………………………………………………………..

Cơ quan cấp: ……………………………………………………………………………………………………….

4. Cơ quan chủ quản/cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): …………………………………………..

5. Chức năng, nhiệm vụ: ………………………………………………………………………………………..

6. Tổ chức bộ máy: ……………………………………………………………………………………………….

B. Điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp

I. Tại địa điểm đào tạo thứ nhất

1. Ngành, nghề:…..; trình độ đào tạo; quy mô tuyển sinh/năm:…(4)…

a) Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo

– Cơ sở vật chất (5)

– Thiết bị, dụng cụ đào tạo (6)

TT

Tên thiết b đào to

Đơn v

Số lượng

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Nhà giáo

– Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: …………………………………………………………………

– Tỷ lệ học sinh quy đổi/nhà giáo quy đổi: …………………………………………………………………..

– Nhà giáo cơ hữu: ………………………………………………………………………………………………….

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn được đào tạo

Trình độ nghiệp vụ sư phạm

Trình độ kỹ năng nghề

Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn được đào tạo

Trình độ nghiệp vụ sư phạm

Trình độ kỹ năng nghề

Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

Tổng số giờ giảng dạy/năm

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Có hồ sơ chứng minh kèm theo) (7)

c) Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

– Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh (có chương trình đào tạo kèm theo) (8)

– Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành/nghề

2. Ngành, nghề: ………… …… (thứ hai) …..; trình độ đào tạo; quy mô tuyển sinh/năm: ……..(9)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Tại địa điểm đào tạo th…: …………………………..(10)………………………………………..

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– …………;
– Lưu: VT,….

……………….(11)…………..
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

   

báo cáo đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Báo cáo đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

    Hướng dẫn ghi mẫu báo cáo đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

(1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);

(2): Ghi đúng tên cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo tên trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(3): Tên viết tắt của cơ sở đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

(4): Nếu các ngành, nghề đào tạo cùng thuộc một nhóm ngành, nghề thì có thể báo cáo chung về cơ sở vật chất, thiết bị; nhà giáo;

(5): Là đất đai, phòng học, nhà xưởng,… Hồ sơ chứng minh về cơ sở vật chất là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo.

Nếu là hợp đồng thuê địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phải còn thời hạn ít nhất là 05 năm đối với cơ sở giáo dục đại học; còn thời hạn ít nhất là 02 năm đối với doanh nghiệp.

Nếu là địa điểm liên kết đào tạo, phải có bản sao (không cần chứng thực) hợp đồng liên kết đào tạo. Hợp đồng liên kết phải còn thời hạn ít nhất 05 năm đối với cơ sở giáo dục đại học, còn thời hạn ít nhất là 02 năm đối với doanh nghiệp.

(6): Hồ sơ chứng minh về thiết bị, dụng cụ đào tạo bao gồm: Bản sao (không cần chứng thực) hợp đồng mua bán, biên bản thanh lý, biên bản nghiệm thu, hóa đơn tài chính.

Nếu thiết bị đào tạo đi thuê cần bổ sung bản sao (không cần chứng thực) hợp đồng thuê thiết bị, biên bản bàn giao thiết bị. Hợp đồng thuê thiết bị đào tạo phải còn thời hạn ít nht 05 năm đối với cơ sở giáo dục đại học; còn thời hạn ít nhất là 02 năm đối với doanh nghiệp.

(7): Hồ sơ chứng minh của nhà giáo:

Mỗi nhà giáo phải có các hồ sơ chng minh sau (bản photo không cần chứng thực):

– Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động (đối với nhà giáo cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (nếu là nhà giáo thỉnh giảng);

– Văn bằng đào tạo chuyên môn;

– Nếu không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật thì bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phù hợp với trình độ đào tạo được phân công giảng dạy.

(8): Một chương trình đào tạo bao gồm:

– Quyết định ban hành chương trình của người đứng đu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

– Chương trình đào tạo chi tiết.

(9): Báo cáo tiếp tục các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho ngành, nghề thứ hai như ngành, nghề thứ nhất.

Trong trường hợp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp đăng ký hoạt động tại nhiu địa điểm đào tạo thì cũng phải báo cáo lần lượt các ngành, nghề đăng ký.

(10): Báo cáo tiếp tục các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại địa điểm đào tạo tiếp theo như tại địa điểm đào tạo thứ nhất;

(11): Quyền hạn, chức vụ của người ký.

    Bạn có thể tải mẫu báo cáo đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp dành cho cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp tại:

    >>>>> Mẫu báo cáo đăng ký về hoạt động giáo dục nghề nghiệp

    Trên đây là mẫu báo cáo đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: