Sổ theo dõi việc sử dụng lao động nghề công chứng

Sổ theo dõi việc sử dụng lao động nghề công chứng theo mẫu TP-CC-24 được ban hành kèm theo Thông tư 06/2015/TT-BTP. Thông tư này áp dụng đối với [.....]

Sổ theo dõi việc sử dụng lao động nghề công chứng

     Sổ theo dõi việc sử dụng lao động nghề công chứng theo mẫu TP-CC-24 được ban hành kèm theo Thông tư 06/2015/TT-BTP. Thông tư này áp dụng đối với công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công chứng viên, cơ quan quản lý nhà nước về công chứng và cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

SỔ THEO DÕI VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

             Tên tổ chức hành nghề công chứng: …………………………………….

             Tỉnh (thành phố): ………………………………………………….

 

 

Quyển số: …………………….. TP/CC-SDLĐ

Mở Sổ ngày …… tháng …… năm ………………..

Khóa Sổ ngày …… tháng ……. năm ……………

  1. Đối với công chứng viên

STT

Họ tên

Năm sinh

Giới tính

Trình độ chuyên môn

Ngày được tuyển dụng/Ngày được đăng ký hành nghề

Số, ngày ban hành Quyết định bổ nhiệm công chứng viên

Chức vụ (nếu có)

 

Mức phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đã mua

Số tiền bảo hiểm xã hội đã nộp

Số tiền bảo hiểm y tế đã nộp

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Đối với nhân viên nghiệp vụ, nhân viên khác

STT

Họ tên

Năm sinh

Giới tính

Trình độ chuyên môn

Vị trí công tác

Ngày được tuyển dụng/Số, ngày ký kết hợp đồng lao động

Số tiền bảo hiểm xã hội đã nộp

Số tiền bảo hiểm y tế đã nộp

Ghi chú

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ngày 31/12/…..:               – Tổng số lao động: ……… (trong đó số công chứng viên:….; nhân viên nghiệp vụ:….; nhân viên khác:….)

                                                – Tổng số hợp đồng lao động đã ký kết trong năm:……… (trong đó đã chấm dứt:….; đang thực hiện:….)

– Tổng số tiền mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên:……..

– Tổng số tiền bảo hiểm xã hội đã nộp của cả năm: …..

– Tổng số tiền bảo hiểm y tế đã nộp của cả năm: ……..

 

                                                                                                               Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…

                                         TRƯỞNG PHÒNG CÔNG CHỨNG/TRƯỞNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

                                                                                                                              (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

     Như vậy, đối với việc quản lý, sử dụng lao động của những văn phòng công chức được thực hiện theo một quy định riêng biệt. Mỗi một văn phòng công chứng phải lập một sổ theo dõi việc sử dụng lao động nghề công chứng theo mẫu TP-CC-24 để quản lý người lao động trong đơn vị của mình.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về sổ theo dõi việc sử dụng lao động nghề công chứng, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung