Mẫu quyết định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ hữu

Mẫu quyết định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ hữu: Hướng dẫn viết mẫu quyết định tịch thu tang vật....

 QUYẾT ĐỊNH TỊCH THU TANG VẬT PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC CHỦ SỞ HỮU

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

Số:…/QĐ-TTTVPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…2, ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp

Căn cứ Điều 26, Khoản 4 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số ………./QĐ-TGTVPT ngày … tháng … năm …….. do ………………………….. ký;

Căn cứ kết quả thông báo trên:3 …………………………………………… từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …;

Căn cứ Văn bản giao quyền số ……../……….. ngày … tháng … năm … (nếu có),

Tôi: …………………………. Chức vụ: ………………… Đơn vị:  ………………………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, gồm:

4 ……………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do:5 ………………………………………………………………………………………………………………

Tài liệu kèm theo6 ………………………………………………………………………………………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao cho:7 ………………………………. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: Hồ sơ.

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký tên, đóng dấu)

(Ghi rõ chức vụ, họ tên)

 

 

quyết định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính

Quyết định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính

    2. Hướng dẫn viết mẫu quyết định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu.

1 Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (lưu ý: riêng đối với văn bản của UBND cấp xã thì phải ghi rõ cấp tỉnh, cấp huyện; UBND cấp huyện thì phải ghi rõ cấp tỉnh).

2 Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3 Ghi rõ phương tiện thông tin đại chúng đăng tin và địa điểm niêm yết công khai về việc xác định chủ sở hữu/người quản lý/người sử dụng hợp pháp.

4 Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng).

5 Ghi rõ lý do không xác định được chủ sở hữu/người quản lý/người sử dụng hợp pháp hoặc những người này không đến nhận.

6 Liệt kê thêm các tài liệu như Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính,….

7 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thi hành Quyết định này.

     Bạn có thể tải mẫu quyết định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu tại:

    >>>>> Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu

    Trên đây là mẫu quyết định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính không xác định chủ sở hữu. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7 :19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua Email: lienhe@luattoanquoc.com.Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn!

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

      Trân trọng ./.

Liên kết tham khảo: